Vaskulárna medicína 2/2011

História chirurgickej liečby aneuryziem abdominálnej aorty

prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

Problematika aneuryziem abdominálnej aorty (AAA) patrí medzi najzávažnejšie medicínske priority. Liečba je v indikovaných prípadoch výlučne chirurgická. Chirurgické a v súčasnosti aj endovaskulárne postupy prešli zložitým postupným vývojom od najstarších dôb antiky cez stredovek, novovek až do súčasnosti. V práci sme sa pokúsili poskytnúť prehľad tohto vývoja, ktorý môže poslúžiť moderným cievnym chirurgom a vaskulárnym špecialistom, či skúseným alebo adeptom cievnej chirurgie a endovaskulárnych techník na získanie uceleného pohľadu na evolúciu cievnochirurgických metód v liečbe arteriálnych aneuryziem a AAA.

Kľúčové slová: aneuryzma, medicínska história, ligatúra, aneuryzmorafia, vonkajšie obalenie, rekonštrukčná chirurgia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

History of abdominal aortic aneurysms treatment

Complex of the abdominal aortic aneurysms (AAA) belongs to the most challenging priorities of the contemporary medicine and surgery. Management of the AAA is exclusively surgical in indicated cases. Both surgical and endovascular procedures, as well, have overcome a complicated evolution since the oldest antique times through the medieval and modern times to present times. In this paper we have tried to present an outline of this evolution to offer a possibility to all modern vascular surgeons and vascular therapeutists – experienced and beginning to obtain an integrated view of the evolution of vascular-surgical techniques and procedures in the treatment of the arterial aneurysms and AAA.

Keywords: aneurysm, medical history, ligation, aneurysmoraphy, external wrapping, reconstructive surgery