Vaskulárna medicína 2/2023

Hemangiómy a iné vaskulárne nádory

Doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD., MUDr. Veronika Pavlíková, MUDr. Martin Koščo, MPH, MUDr. Matej Moščovič, PhD., MUDr. Marta Bavoľárová, MBA

Infantilný hemangióm je benígny vaskulárny tumor diagnostikovaný v detskom veku. S touto diagnózou sa angiológ alebo angiochirurg stretáva v rámci detských konziliárnych vyšetrení. Vývoj infantilného hemangiómu iniciálne prebieha rýchlejšou proliferačnou fázou, po ktorej nasleduje maturačná fáza (fáza zastaveného rastu) a pomalšia fáza involúcie. Hoci v mnohých prípadoch nie je potrebná terapia, menšia časť infantilných hemangiómov sa lieči systémovým podaním propranololu. Infantilný hemangióm môže byť súčasťou komplexných syndrómov, ako sú PHACE(S) a LUMBAR. Na rozdiel od infantilného hemangiómu, ktorý je pri narodení takmer nerozpoznateľný, kongenitálny hemangióm je viditeľný hneď po narodení. Iné vaskulárne nádory sa v porovnaní s hemangiómom vyskytujú zriedkavejšie.

Kľúčové slová: hemangióm, vaskulárny nádor, propranonol

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hemangiomas and other vascular tumors

Infantile hemangioma is a benign vascular tumor diagnosed in childhood. An angiologist or angiosurgeon encounters this diagnosis during consultation examinations. The development of infantile hemangioma proceeds through a faster proliferative phase, a phase of arrested growth and a slower phase of involution. Although many cases do not require therapy, a minority of infantile hemangiomas are treated with systemic administration of propranolol. Infantile hemangioma can also be a part of complex syndromes such as PHACE and LUMBAR. Unlike infantile hemangioma, which is almost unrecognizable at birth, congenital hemangioma is visible immediately after birth. Other vascular tumors occur more rarely compared to hemangioma.

Keywords: hemangioma, vascular tumor, propranonol