Vaskulárna medicína 1/2011

Funkcia krvných doštičiek vo vzťahu k cievnej stene

MUDr. Peter Chudý, PhD., MUDr. Daniela Kotuličová, MUDr. Juraj Chudej, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Interakcie medzi doštičkami a cievnou stenou sa uskutočňujú prostredníctvom glykoproteínových receptorov na povrchu doštičiek, takzvaných integrínov a adhezívnych molekúl. Fyziologickou úlohou trombocytov je účasť na primárnej hemostáze pri zastavení krvácania a asistencii pri obnove štruktúry cievnej steny. Za patologických okolností sa podieľajú na aterogenéze, aterotrombóze a zápaloch. Dôležitú úlohu v týchto procesoch zohráva aktivácia doštičiek, endotelových buniek, leukocytov a podľa najnovších poznatkov aj nahromadenie cirkulujúcich endotelových progenitorových buniek.

Kľúčové slová: krvné doštičky, cievna stena, endotel, integríny, adhezívne molekuly

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Platelet function in relation to the vessel wall

Platelet-vessel wall interactions occur via glycoprotein receptors expressed on platelet surface, called integrins and adhesion molecules. The physiological role of platelets is to participate in primary hemostasis to stop the bleeding and assist in vessel wall structure recovery. Under pathological circumstances they contribute to atherogenesis, atherothrombosis and inflammation. Activation of platelets, endothelial cells, leukocytes and according to the most recent data also accumulation of the circulating endothelial progenitor cells is crucial for these conditions.

Keywords: platelets, vessel wall, endothelium, integrins, adhesion molecules