Vaskulárna medicína 4/2011

Farmakologická liečba primárneho chronického venózneho ochorenia

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Primárne chronické venózne ochorenie (CHVO) sa lieči konzervatívne (zmena životného štýlu, kompresívna liečba, farmakologická liečba venofarmakami), ako aj radikálne (sklerotizačná a chirurgická liečba). V súčasných liečebných postupoch je farmakologická liečba venofarmakami (venoaktívnymi látkami) indikovaná na liečbu edému a subjektívnych symptómov CHVO vo všetkých štádiách ochorenia. V pokročilejších stupňoch CHVO sa venofarmaká používajú súčasne so sklerotizačnou, chirurgickou a kompresívnou liečbou alebo ako samostatná liečba, keď chirurgická liečba nie je indikovaná alebo nie je možná, alebo keď pacienti nemôžu používať kompresívnu liečbu (elastické pančuchy, kompresívne obväzy).

Kľúčové slová: chronické žilové ochorenie, farmakologická liečba, venofarmaká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacological treatment of primary chronic venous disease

In primary chronic venous disease (CVD) conservative treatment (life-style modification, compression treatment, pharmacological treatment with venoactive drugs) as well as radical treatment (sclerotherapy, surgical treatment) is used. In recent guidelines the use of pharmacological treatment with venoactive agents is indicated to treat oedema and the subjective symptoms of CVD in any stage of the disease. In the more advanced stages of CVD, venoactive drugs are used in conjunction with sclerotherapy, surgery and compression therapy, or as an individual treatment when surgery is not indicated or is unfeasible or when patients are unable to use compression therapy (elastic stockings or compression bandages).

Keywords: chronic venous disease, pharmacological treatment, venoactive drugs