Vaskulárna medicína 2/2011

Expresia izoforiem syntázy oxidu dusnatého v stene varikóznych žíl

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., MUDr. Zora Haviarová, PhD., prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc., MUDr. Andrea Janegová, MUDr. Pavel Janega, PhD., MUDr. Peter Kováč, PhD., doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

Úvod. V literatúre nachádzame protichodné nálezy dotýkajúce sa štrukturálnych zmien žilovej steny primárne varikóznych žíl. Oxid dusnatý (NO) je známy svojím vazodilatačným účinkom. Je syntetizovaný enzýmom syntáza oxidu dusnatého (NOS), ktorý sa vyskytuje v troch známych izoformách: neuronálna NOS (nNOS), induktívna NOS (iNOS), endoteliálna NOS (eNOS). Materiál a metodika. Vzorky varikóznych a zdravých (nedilatovaných) žíl sme spracovali štandardnou svetelno-mikroskopickou a imunohistochemickou technikou s použitím králičích polyklonálnych protilátok proti všetkým trom NOS izoformám: iNOS, eNOS a nNOS. Expresia protilátok bola hodnotená semikvantitatívne a overená morfometricky 2D obrazovou analýzou. Celková plocha expresie NOS izoforiem bola určená farebnou analýzou a farebnou digitálnou subtrakciou. Výsledky. Zistili sme diskontinuálnu a signifikantne nižšiu expresiu všetkých troch NOS izoforiem v tunica media varikóznych žíl v porovnaní s kontrolnou skupinou, kde bola expresia všetkých 3 NOS izoforiem kontinuálna. Na štatistickú analýzu bol použitý nepárový t-test. Diskusia a záver. Výsledky našej práce redpokladajú nižšie hodnoty NO v stene arikóznych žíl, z čoho vyvodzujme, že varikózna dilatácia je dôsledkom iného patomechanizmu, aj keď štádium postihnutia varikóznych vzoriek nebolo zohľadnené. Naše výsledky protirečia publikovaným výsledkom Howladera a Abd-El-Aleema, ktorí pozorovali zvýšené hodnoty NO a NOS izoforiem u pacientov so závažnejším venóznym postihnutím.

Kľúčové slová: varikózne žily, oxid dusnatý (NO), syntáza oxidu dusnatého (NOS)

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Expression of nitric oxide synthase isoforms in varicose vein wall

Introduction. There are conflicting findings in literature about structural changes of the primary varicose vein walls. Nitric oxide – a potent vazodilatátor – is synthesized by nitric oxide synthase (NOS). There are three known isoforms of NOS: nNOS (neuronal NOS), iNOS (inducible NOS), eNOS (endothelial NOS). Material and methods. Samples of varicose and control (healthy) veins were processed by standard light microscopy method and immunohistochemic technique using rabbit polyclonal antibodies against all three NOS isoforms: iNOS, eNOS and nNOS. Antibodies expression was evaluated semi quantitatively and proved morphometrically by 2D image analysis. Total area of NOS isoforms expressions was determined by color analysis and color digital subtraction. Results. We observed discontinuous and significantly lower expression of all three NOS isoforms in tunica media of varicose veins compared with control group, where the expression of all three NOS isoforms was continuous. For the statistical analysis was used unpaired t-test. Discussion and conclusion. Our results suppose lower NO levels in varicose vein wall, deducing that varicose vasodilatation is due to other mechanism, although the stage of chronic venous disease of varicose vein samples was undetermined. Our results are in contradiction with previously published results of Howlader and Abd-El-Aleem, who observed raised total NO levels in patients with severe stages of chronic venous disease.

Keywords: varicose veins, nitric oxide (NO), nitric oxide synthase (NOS)