Vaskulárna medicína 2/2011

Endovaskulární léčba aneuryzmat abdominální aorty – současné možnosti

doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D., MUDr. Marie Černá, Ph.D., doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D., doc. MUDr. Petr Bachleda, Ph.D., MUDr. Petr Dráč, Ph.D.

Aneuryzma abdominální aorty v současné době postihuje asi 2 – 6 % populace starší 60 let a jeho incidence trvale stoupá. Nejzávažnější komplikací aneuryzmatu břišní aorty je jeho ruptura, která končí většinou fatálně. Za nejvýznamnější prediktivní faktor ruptury je považován maximální průměr aneuryzmatu. Standardní technikou léčby je chirurgická resekce vaku výduti a jeho náhrada pomocí umělé cévní protézy spojené s aortou pomocí cévního stehu. Tento výkon je však charakterizovaný velkou invazivitou a hemodynamickou náročností a výsledky závisí na morbiditě nemocných s výdutí a tím jejich operačnímu riziku. S cílem snížit perioperační mortalitu a morbiditu a rozšířit indikační kriteria pro léčbu aneuryzmat abdominální aorty i na pacienty s vysokým operačním rizikem, u kterých byla klasická chirurgická léčba provázena právě vysokou mortalitou a morbiditou, byla na přelomu 80. a 90. let dvacátého století do klinické praxe zavedena endovaskulární léčba aneuryzmatu břišní aorty. Článek shrnuje současné znalosti o indikacích, technikách, výsledcích endovaskulární léčby aneuryzmat abdominální aorty, a dále o komplikacích a možnostech jejich léčby.

Kľúčové slová: abdominální aorta, aneuryzma, stentgraft, protéza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Endovascular Abdominal Aneurysm Repair: Current Status

Infrarenal aneurysm of the abdominal aorta (AAA) afflicts 1-6 % of the population older than 60 years of age and its incidence is constantly rising. The rupture of an aneurysm is the most severe complication, which it is usually fatal. The risk of rupture rises with the size of the AAA and this is the most reliable predictor of rupture. The standard surgical treatment technique is the resection of the aneurysmatic sack and its replacement with artificial vascular prosthesis that is sutured to the aorta with vascular stitches. This procedure is characterized by its high invasiveness and hemodynamic complexity. The results of surgical treatment of AAA depend on the morbidity of the patients with the aneurysm. To improve the results of treatment in patients with high operation risk the endovascular treatment of AAA with a stentgraft was implemented into clinical practice in late 1980th and early 1990th. This paper outlines current knowledge in indications, techniques and results of endovascular abdominal aneurysm repair and discusses complications and treatment possibilities.

Keywords: abdominal aorta, aneurysm, stentgraft, prosthesis