Vaskulárna medicína 1/2023

Endofibróza artéria iliaca externa u rekreačného cyklistu

MUDr. Šimon Smoter, MUDr. Roman Slyško, PhD.

Úvod: Endofibróza je ochorenie, ktoré postihuje arteriálny systém, predominantne však artériu iliaca externa (AIE) a v 90 percentách cyklistov. Podkladom na rozvoj ochorenia sú mechanické faktory (hyperflexia bedrového kĺbu a ohyb artérie, hypertrofia svalov u športovcov) a hemodynamické faktory (zvýšený srdcový výdaj počas športovej aktivity). Medzi základné diagnostické metódy popri fyzikálnom vyšetrení zaraďujeme aj MR angiografické vyšetrenie. Terapeutické možnosti sú chirurgické aj endovaskulárne, ale výsledky hovoria v prospech chirurgického riešenia. Cieľ: Poskytnúť čitateľovi vlastné skúsenosti s diagnostikou, chirurgickou liečbou a celkovým manažmentom u pacienta, rekreačného cyklistu s týmto ochorením. Kazuistika: Približujeme prípad pacienta, amatérskeho cyklistu s diagnostikovanou endofibrotickou prestavbou iliackeho riečiska a následnou chirurgickou liečbou pomocou Vollmarovho ring disektora, ako aj diagnostický postup, ktorý bol u pacienta zvolený. Záver: Je potrebné zdôrazniť, že napriek tomu, že ide o raritné ochorenie, je jeho odhadovaná prevalencia až 20 percent zo všetkých unilaterálnych chronických bolestí dolnej končatiny u cyklistov. Preto považujeme za dôležité zvýšiť povedomie o tejto problematike nielen medzi cievnymi špecialistami, ale aj športovými lekármi, ortopédmi, traumatológmi a, samozrejme, všeobecnými lekármi.

Kľúčové slová: endofibróza, artéria iliaca externa, cyklisti, športovci, Vollmarov ring disektor

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Iliac artery endofibrosis in a recreational cyclist

Introduction: Endofibrosis is a disease that affects the arterial system, predominantly the external iliac artery (AIE) and in 90 percent cyclists. Mechanical factors such as hip hyperflexion and flexion of the artery, muscle hypertrophy in athletes and hemodynamic factors such as increased cardiac output underlie the development of the disease. In addition to physical examination, the basic diagnostic methods include MR angiography. Therapeutic options are both surgical and endovascular, but the results speak in favor of surgical management. The aim: To provide the reader with our own experience of the diagnosis, surgical treatment, and overall management of a patient, a recreational cyclist with this disease. Case report: We present the case of a patient, an amateur cyclist, diagnosed with endofibrotic iliac remodeling and subsequent surgical treatment with a Vollmar ring dissector, as well as the diagnostic procedure that was chosen for the patient. Conclusion: It should be emphasized that although this is a rare disease, its estimated prevalence is up to the 20th percentile of all unilateral lower limb chronic pain in cyclists. We therefore consider it important to raise awareness of this issue not only among vascular specialists, but also among sports physicians, orthopaedists, traumatologists, and, of course, general practitioners.

Keywords: endofibrosis, external iliac artery, cyclist, sportsmen, Vollmar ring disector