Vaskulárna medicína 1/2019

Edoxaban – metabolizmus, farmakologické vlastnosti a liekové interakcie

MUDr. Tomáš Bolek, doc. MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Barbora Korpallová, MUDr. Lukáš Urban, Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Dlhodobá orálna antikoagulačná liečba je indikovaná v rámci prevencie cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení (AF) a aj v liečbe hlbokého žilového tromboembolizmu (HVT).Vitamín K-dependentný orálny antikoagulans (warfarín) má početné liek-liekové interakcie, ktoré môžu zvyšovať riziko nežiaducich príhod alebo znižovať antikoagulačný efekt, a tým zvyšovať riziko trombotických komplikácií. Edoxaban je nový orálny antikoagulans pôsobiaci ako priamy inhibítor faktora Xa, pričom sa čoraz častejšie používa u pacientov s AF a u pacientov s HVT práve pre jeho farmakologické vlastnosti, ako sú konzistentná a predikovateľná antikoagulácia, rýchly nástup účinku, krátky polčas, vysoká biologická dostupnosť, dobrý bezpečnostný profil, relatívne malé množstvo klinicky relevantných liekových interakcií. V tomto prehľadovom článku diskutujeme farmakologické vlastnosti edoxabanu, jeho metabolizmus a možné liekové interakcie.

Kľúčové slová: edoxaban, priame orálne antikoagulanciá, liekové interakcie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Edoxaban – metabolism, pharmacological properties and drug interactions

Long term oral anticoagulation is indicated to prevent stroke in patients with atrial fibrillation (AF) and for treatment of venous tromboembolism (VTE). Vitamin K-dependent oral agent (Warfarin) has numerous drug interactions that can either increase the risk of adverse events or decrease the anticoagulant effect of warfarin. Edoxaban is a novel oral anticoagulans, directly inhibiting factor Xa that is largely used for anticoagulation in patients with AF and in patients with VTE because of his pharmacological properties, such as consistent and predictable anticoagulation, rapid onset of action, short half-time, relatively high bioavailability, a good safety profile, and small number of clinical relevant drug interactions. In this article, we review the pharmacological properties of edoxaban, its metabolism, and possible drug interactions.

Keywords: edoxaban, direct oral anticoagulants, drug interactions