Vaskulárna medicína S2/2013

Disekcia aorty typ A – chirurgická doména

MUDr. Ivo Gašparovič, MPH, MUDr. Vladan Hudec

Napriek nespornému vývoju a prínosu endovaskulárnej liečby ochorení aorty zostáva riešenie akútnej disekcie aorty typ A stále doménou chirurgov a vyžaduje emergentný operačný výkon. Etiológia vzniku disekcie aorty je multifaktoriálna a jej diagnostika a liečba je multidisciplinárna. Článok prináša prehľad v súčasnosti používaných chirurgických techník pri operačnej liečbe akútnej disekcie aorty typu A. V článku sa venujeme aj perioperačnej ochrane mozgu pred ischémiou, ktorá je rozhodujúca pre pooperačné prežívanie a neurologické následky.

Kľúčové slová: disekcia aorty, hybridná operácia aorty, ochrana mozgu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute dissection type A – surgical domain

Despite the indisputable development and benefit of endovascular treatment of aorta, the acute dissection of type A still remains as a domain for surgeons and requires an emergent surgical execution. The aetiology of aortic dissection formation is multifactorial and its diagnosis and treatment is multidisciplinary. This article offers an overview of presently used surgical techniques for the surgical treatment of acute dissection of type A. In this article we focus on cerebral protection against ischemia which is considered to be crucial regarding the after surgical survival and neurological consequences.

Keywords: aortic dissection, hybrid aortic surgery, cerebral protection