Vaskulárna medicína 2/2010

Diagnostika a liečba náhlych cievnych mozgových príhod

MUDr. Ivan Gogolák, PhD.

Náhle cievne mozgové príhody (NCMP) sú treťou najčastejšou príčinou smrti a najčastejšou príčinou invalidity u dospelých pacientov. Na dosiahnutie zmiernenia ich následkov a zníženia úmrtnosti je potrebné, aby sa včas rozpoznali a okamžite liečili. Pacient s akútnou ischemickou NCMP sa musí byť posudzovať z hľadiska podania včasnej reperfúznej liečby. Časové okno pre intravenózne podávanie rtPA je krátke, do troch hodín od vzniku príznakov. Liečba intracerebrálneho krvácania zahrňuje spomalenie progresie krvácania včasnou redukciou zvýšeného krvného tlaku, hemostatickú liečbu rekombinantným aktívnym faktorom VII a liečbu koagulopatií a zváženie včasnej operácie. Liečba subarachnoidálneho krvácania sa sústreďuje na zabránenie opakovaného krvácania z rupturovanej aneuryzmy endovaskulárnou slučkou alebo klipovaním chirurgickou svorkou a na udržanie normálneho prietoku krvi prevenciou vazospamov. U všetkých pacientov s NCMP je treba agresívne liečiť neurologické a somatické komplikácie.

Kľúčové slová: ischemická NCMP, intracerebrálne krvácanie (ICH), subarachnoidálne krvácanie, CT, MR, TCD, trombolýza, rekanalizačná liečba, rekombinantný faktor VIIa (rFVIIa), chirurgická liečba ICH, vazospazmy, klipovanie aneuryzmy, koiling, komplexná intenzívna starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostics and treatment of acute stroke

Stroke is the third leading cause of death and the most common cause of permanent disability in adult patients. Timely recognition and appropriate treatment is imperative to reduce stroke-related morbidity and mortality. Patients with acute ischemic stroke should be evaluated for early reperfusion therapy. The window for administration of intravenous rtPA is narrow, within 3 hours of symptom onset. Management of intracerebral hemorrhage includes limitation of hematoma growth by means of early lowering of the increased blood pressure, ultraearly hemostatic treatment using recombinant factor VIIa, treatment of coagulopathies and consideration of early surgery. Treatment of subarachnoid hemorrhage focuses on stopping the rebleeding from ruptured aneurysm by endovascular coiling or surgical clipping and maintaining normal cerebral blood flow by preventing vasospasms. In all stroke patients, other neurologic and medical complications should be treated aggressively.

Keywords: acute ischemic stroke, intracerebral hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, CT, MR, TCD, thrombolysis, recanalization therapy, recombinant factor VIIa (rFVIIa), surgical hematoma treatment, vasospasms, aneurysm clipping, coiling, complex intensive care.