Vaskulárna medicína 1-2/2012

Delirantné syndrómy pacientov na OIS

MUDr. Martin Šefránek

Delírium je akútna, väčšinou len prechodná porucha vedomia, ktorá je ako akútny stav ohrozenia života spojená so zvýšenou morbiditou a mortalitou. Nejde iba o maximálne rozvinutý abstinenčný syndróm pri závislosti od alkoholu, tzv. delírium tremens, ale ovplyvňuje všetky kognitívne funkcie. Patogenéza delíria nie je ešte stále úplne jasná. Rozširujúce sa znalosti o delíriu a správne podávanie psychoaktívnych liekov vrátane analgosedatív vedú k lepšej starostlivosti o kriticky chorých pacientov a k jej lepším výsledkom (1). Prevencia, skorá diagnóza a správna liečba symtómov sú veľmi dôležité pre redukciu morbidity a mortality.

Kľúčové slová: delirantné stavy, delirium tremens, akútna pooperačná pychóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute postoperative confusion of ICU-patients

Delirium is an acute, most temporary changed consciousness, which is like acute state of health hazard coupled with increased morbidity and mortality. It is not only a maximal developed delirium tremens associated with the abuse of alcohol but all cognitive functions are affected. Pathogenesis of delirium is not absolutely clear. Increased awareness of delirium and improvements in the delivery of potent psychoactive medications including analgesics and sedatives will lead to better care of critically ill patients and ultimately improve patient outcomes (1). Prevention, early diagnosis with symptoms analysis and the right therapy of developed symptoms are very important for the reduction of morbidity and mortality.

Keywords: clouded states, delirium tremens, acute postoperative confusion.