Vaskulárna medicína 1/2014

Dekubitus – ako prejav kritickej končatinovej ischémie?

MUDr. Lucia Maheľová, MUDr. Lucia Kukučková, MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., RNDr. Ján Luha, CSc.

Kritická končatinová ischémia je najzávažnejšia forma periférneho artériového ochorenia dolných končatín. Ak sa liečba týchto pacientov zanedbá, vzniká medicínsky, sociálne a ekonomicky mimoriadne náročná situácia. V našej práci sme porovnávali 3 skupiny pacientov hospitalizovaných na Oddelení dlhodobo chorých nemocnice akademika L. Dérera Univerzitnej nemocnice Bratislava. Skupinu mobilných pacientov bez dekubitov, skupinu imobilných pacientov bez dekubitov na pätách a skupinu imobilných pacientov s dekubitmi na pätách. Ukázalo sa, že imobilní pacienti s dekubitmi na pätách mali najväčší počet rizikových faktorov, najnižšie hodnoty hemoglobínu, železa a albumínu v sére. Zistili sme, že až 60 % pacientov s dekubitmi na pätách malo prítomné periférne artériové ochorenie s nálezom hemodynamicky významnej stenózy alebo obliterácie jednej alebo viacerých artérií a znížený členkovo-ramenný index. Domnievame sa, že dekubity na pätách u imobilných pacientov môžeme považovať za prvý prejav možnej kritickej končatinovej ischémie s potrebou ďalšieho dodiagnostikovania a zváženia revaskularizácie.

Kľúčové slová: kritická končatinová ischémia, dekubity na pätách, imobilizácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dekubitus – ako prejav kritickej končatinovej ischémie?

Critical limb ischemia is the most serious form of peripheral arterial disease of the lower extremities. If it is neglected, treatment of these patients becomes medically, socially and economically extremely difficult situation. We compared three groups of patients admitted to Long Term Ill Department of Academician L. Dérer University Hospital Bratislava. The group of mobile patients without pressure sores, a group of disabled patients without pressure ulcers on the heels and a group of immobile patients with pressure ulcers on the heels. It has been shown that immobilized patients with pressure ulcers on the heels, had the greatest number of risk factors, the lowest values of hemoglobin, iron and albumin concentration. We found that 60 % of patients with pressure ulcers on the heels had peripheral arterial disease with the finding of hemodynamically significant stenosis or obliteration of one or more arteries and reduced ankle-arm index. We believe that pressure ulcers on the heels in immobile patients can be regarded as the first manifestation of a possible critical limb ischemia with the need for further diagnostic and consideration of revascularization.

Keywords: critical limb ischemia, pressure sores on heels, immobilization.