Vaskulárna medicína 4/2011

Chronické venózne ochorenie – klinická diagnostika a vyšetrenie

MUDr. Eva Bojdová

Základným pomocným vyšetrením pre posudzovanie chronického venózneho ochorenia (CHVO) sa stala okrem klinickej diagnostiky najmä duplexná sonografia. Článok rozoberá možnosti využitia a výťažnosti dostupných pomocných vyšetrení v jednotlivých klinických štádiách CHVO v praxi.

Kľúčové slová: klinická diagnostika CHVO, duplexná sonografia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic venous disease – clinical diagnostics and auxiliary examinations

In addition to clinical diagnostics, duplex sonography has become a basic auxiliary diagnostic mode of evaluating chronic venous disease (CVD). The paper deals with the possibilities of use and the effectiveness of available auxiliary examination in individual clinical stages of CVD in praxis.

Keywords: clinical diagnostics of chronic venous disease, duplex sonography