Vaskulárna medicína 2/2010

Autológna transplantácia kmeňových buniek pre záchranu ischemickej končatiny – predbežné výsledky

MUDr. Renáta Talapková, PhD., MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Ľuboš Hlinka, MUDr. Lenka Patkaňová, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Jan Hudeček, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.

Úvod. Kritická končatinová ischémia (CLI) je definovaná ako chronická ischemická bolesť končatín vyžadujúca pravidelnú analgetickú liečbu v trvaní minimálne 2 týždne, a/alebo s prítomnými kožnými defektami. U pacientov s CLI je veľká pravdepodobnosť potreby vysokej amputácie končatiny do 6 – 12 mesiacov, ak nedôjde k zlepšeniu perfúzie. Cieľ. Záchrana končatiny u pacientov s CLI autotransplantáciou endotelových progenitorových buniek (EPC) z kostnej drene pacienta a zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti terapeutickej angiogenézy u tejto skupiny pacientov. Materiál a metodika. Do štúdie sú priebežne zaraďovaní pacienti s CLI bez možnosti revaskularizácie. EPC sú izolované z autológnej kostnej drene odobratej z lopaty bedrovej kosti a po separácii aplikované intramuskulárne do svalov predkolenia a nohy postihnutej končatiny. Pacienti sú exaktne klinicky sledovaní. Hodnotili sme lokálny nález, index bolesti, index kvality života, potrebu a dávku analgetík, členkovo-ramenný index (ABI), fotopletyzmografiu, markery aktivácie endotelu a trombocytov, digitálnu subtrakčnú angiografiu (DSA). Výsledky. Autori prezentujú predbežné čiastkové výsledky doteraz 20 liečených pacientov. V práci sú vyhodnotené parametre: počet zachránených končatín, klinický nález, ABI, fotopletyzmografia, intenzita bolesti, klaudikačný interval. Z 20 pacientov 3 podstúpili vysokú amputáciu. Úspešnosť liečby v našom súbore (záchrana končatiny pred vysokou amputáciou) je teda 85 %. Záver. Autológna transplantácia kmeňových buniek v liečbe CLI sa javí ako potenciálne úspešná a bezpečná metóda na zlepšenie prekrvenia a záchrany končatiny u pacientov so zlyhanými možnosťami chirurgickej, endovaskulárnej a konzervatívnej terapie.

Kľúčové slová: kritická končatinová ischémia, kmeňové bunky kostnej drene, terapeutická angiogenéza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Autologous stem cells in the salvage of ischaemic limb – preliminary reuslts

Background. Critical limb ischaemia (CLI) is defined as a chronic rest pain, lasting more than 2 weeks, requiring analgesics and/or with present skin defects. Autologous transplantation of bone marrow mononuclear cells has been used successfully in CLI. Aim. The salvage of critically ischaemic limb by endotel progenitory cells (EPCs) from patient’s bone marrow. To assess efficacy and safety of critical lower limb ischaemia treatment with marrow stem cell autotransplantation. Methods. 20 patients suffering from CLI have been enrolled. They did not require emergency amputation and had previously been unsuccessfully treated with conventional therapy. Mononuclear cells were isolated from the bone marrow taken from illiac crest and injected in the gastrocnemius muscle and pedal region of the affected limb. Patients have had evaluated: local finding, pain index, quality of life index, ABI, photopletysmography, markers of endothelium and trombocytes´ activation and digital subtractive angiography. Results. The authors present the partial results of 20 patients concerning the number of saved limbs, the clinical picture, ABI, photopletysmography, pain severity, claudication interval. We have treated 20 patients, 3 of them had to undergo the limb amputation. So the therapy was successful in 85%. Conclusion. Marrow stem cell autotransplantation into the ischaemic lower limb seems to be a potentially effective method of peripheral perfusion enhancement and the limb salvage.

Keywords: critical limb ischemia, bone marrow stem cells, therapeutical angiogenesis