Vaskulárna medicína 2/2013

Artériová hypertenzia u diabetikov

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., MUDr. Daša Mesárošová, PhD., MUDr. Eva Hirnerová, PhD.

Artériová hypertenzia a diabetes mellitus predstavujú ochorenia, ktoré každé samotné zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Koexistencia oboch spolu predstavuje riziko 2 – 4-násobné, a preto sa niekedy označuje ako tzv. letálne duo. Potreba dôslednej liečby artériovej hypertenzie u diabetikov má bohatú medicínu dôkazov. Pri výbere správneho liečiva u pacientov s diagnózou DM treba myslieť na interferenciu antihypertenzív s kontrolou glykémie, s inzulínovou rezistenciou, lipidovým metabolizmom, vodnou a iónovou rovnováhou. V liečbe hypertenzie u diabetika s nefropatiou sú preferované inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo blokátory angiotenzínových receptorov. Cieľové hodnoty tlaku krvi vo väčšine prípadov je možné dosiahnuť len kombináciou antihypertenzív, preto aj liečivá iných skupín tu majú svoje indikácie. Pôvodné odporúčania veľmi striktnej kontroly tlaku krvi už nie sú na základe výsledkov posledných štúdií podporované, nepredstavujú signifikantný benefit oproti štandardnej terapii s ohľadom na makro- a mikrovaskulárne komplikácie.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, diabetes mellitus, kardiovaskulárne riziko, nefropatia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Arterial hypertension in diabetic patients

Arterial hypertension and as well as diabetes mellitus alone represent diseases with increased risk of cardiovascular diseases. The presence of both conditions increases the risk 2-4 times and therefore it is often proclaimed as lethal duo. There is evidence based medicine prefering the need of strict blood pressure control. To manage hypertension in patients with the diagnose diabetes mellitus it is necessary to focus on the interference of antihypertensive agents with metabolic control, insulin resistance, lipid metabolism, mineral and fluid balance. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers are prefered in hypertension therapy in diabetic patients with nephropathy. There is mostly the need of using combination of various antihypertensive agents to reach the blood pressure target. Recent observational studies support the view that very strickt blood pressure control does not present significant benefit versus the standard therapy as for the development of macro- and microvascular complications.

Keywords: arterial hypertension, diabetes mellitus, cardiovascular risk, nephropathy.