Vaskulárna medicína 1/2013

Artériová hypertenzia – rizikový faktor kardiovaskulárnych komplikácií

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Matej Bendžala, MUDr. Andrea Komorníková, MUDr. Dáša Mesárošová, PhD., MUDr. Dávid Baláž, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Artériová hypertenzia predstavuje závažný rizikový faktor pre ďalšie kardiovaskulárne ochorenia, predovšetkým ischemickú chorobu srdca, srdcové zlyhávanie, cievne mozgové príhody, srdcové arytmie a periférne artériové ochorenie. Významne participuje i na vzniku a progresii obličkového zlyhávania. S mnohými ďalšími faktormi sa spolupodieľa na procese vývoja aterosklerózy a je tiež súčasťou metabolického syndrómu. Vzhľadom na pandemický výskyt artériovej hypertenzie ide o problém nielen zdravotnícky, ale i socioekonomický. Osobitnú pozornosť si zasluhuje problematika rezistentnej hypertenzie, ktorej výskyt sa zvyšuje s vekom. V diagnostikom procese sa osvedčila metóda ambulantného monitorovania krvného tlaku. Problém adherencie k medikamentóznej liečbe môžu významne zmierniť fixné kombinácie antihypertenzív, ktoré sú indikované nielen u geriatrických pacientov, ale aj u hypertonikov s diabetes mellitus, metabolickým syndrómom a prítomným poškodením cieľových orgánov.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, rezistentná hypertenzia, príčiny, komplikácie, AMTK

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Arterial hypertension – a risk factor for cardiovascular complications

Arterial hypertension is a major risk factor for other cardiovascular disease, particularly ischemic heart disease, heart failure, stroke, cardiac arrhythmias and peripheral arterial disease. It significantly also participates in the development and progression of renal failure. With many other factors it is involved in the process of developing atherosclerosis and is also part of the metabolic syndrome. Due to pandemic incidence of arterial hypertension it is a problem not only medical, but also socio-economic. Special attention should be paid to resistant hypertension which prevalence increases with age. For the diagnosis of arterial hypertension is a proven method the ambulatory blood pressure monitoring. The problem of adherence to medical therapy can significantly relieve the fixed combination of antihypertensive drugs, which are indicated not only in geriatric patients, but also in hypertensive patients with diabetes mellitus, metabolic syndrome and target organ damage.

Keywords: arterial hypertension, resistant hypertension, causes, complications, ABPM.