Vaskulárna medicína 2/2013

Artériová a venózna hypertenzia u pacientov s chronickým venóznym ochorením

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

Chronické venózne ochorenie (CHVO) zasahuje milióny ľudí na celom svete. Mnoho rizikových faktorov sa v priebehu rokov dáva do popredia ako pravdepodobne zvyšujúce riziko primárnych kŕčových žíl a chronickej žilovej insuficiencie. Význam niektorých rizikových faktorov sa viac menej pevne potvrdil (vek, viacnásobné gravidity, zamestnanie v stoji, sedavý spôsob života, dedičnosť, obezita), avšak o niektorých rizikových faktoroch sa stále diskutuje (artériová hypertenzia, stravovacie návyky, fajčenie). Dlhodobý ortostatický stav (stoj, bez pohybu svalov dolných končatín) a v menšej miere aj dlhodobý sed prispieva k zvýšeniu venózneho tlaku a poškodeniu venóznej steny. Venózna hypertenzia je jeden z najdôležitejších patofyziologických mechanizmov, zasahujúcich do vzniku a rozvoja CHVO.

Kľúčové slová: chronické venózne ochorenie, rizikové faktory, venózna hypertenzia, artériová hypertenzia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Arterial and venous hypertension in patients with chronic venous disease

Chronic venous disease (CVD) affects millions of people all over the world. Numerous risk factors have been put forward over the years as potentionally increasing the risk of primary varicose veins and chronic venous insufficiency. The importance of some risk factors has been fairly well established (age, multiple pregnancies, standing occupation, sedentary life style, heredity, obesity), some of them are still discussed (arterial hypertension, dietary habits, smoking). Prolonged ortosthatic state (standing up, not moving leg muscles), and to a lesser extend prolonged sitting, contribute to the rise in venous pressure and damage to the vein wall. Venous hypertension is one of the most important pathophysiologic mechanisms involved in the development of CVD.

Keywords: chronic venous disease, risk factors, venous hypertension, arterial hypertension.