Vaskulárna medicína 1/2014

Apixaban – nové perorálne antikoagulancium

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., MUDr. Zuzana Jedináková

Apixaban je nový perorálny inhibítor faktora Xa, ktorý môže byť indikovaný v prevencii cievnej mozgovej príhody (CMP) a systémovej embolizácie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) alebo v prevencii hlbokej venóznej trombózy a pľúcnej embólie u pacientov podstupujúcich elektívny chirurgický výkon za účelom nahradenia bedrového a kolenného kĺbu. Apixaban v porovnaní s warfarínom signifikantne znižuje výskyt mozgových príhod a systémových embolizácií u pacientov s NVAF a vykazuje štatisticky významne bezpečnejší profil. Rutinné monitorovanie antikoagulačného účinku apixabanu nie je nutné. V určitých konkrétnych situáciách je však odporúčané. Špecifické testy pre apixaban nie sú v bežnej klinickej praxi v súčasnosti dostupné. Zatiaľ nie je k dispozícii ani špecifické antidotum. Príspevok ponúka prehľad základných farmakodynamických a farmakokinetických vlastností liečiva, ako aj vhodných terapeutických postupov v konkrétnych klinických situáciách.

Kľúčové slová: apixaban, faktor Xa, cievna mozgová príhoda, systémová embolizácia, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Apixaban – a new oral anticoagulant

Apixaban is a new oral inhibitor of factor Xa, which could be indicated in prevention of stroke and systemic embolism in patients with non-valvular atrial fibrilation (NVAF) or in prevention of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in patients undergoing hip or knee replacement surgery. Apixaban in comparison to warfarin significantly decreases the onset of stroke and systemic embolism in patients with NVAF and exhibits significantly better safety profile. Routine laboratory monitoring of anticoagulation effect of apixaban is not necessary. However assesment of anticoagulation is highly recommended in some situations. At present there are not the specific tests for apixaban in ordinary clinical praxis. In this moment also the specific antidotum is not available. This contribution discusses about the main pharmacodynamic and pharmacokinetic characteristics of the drug and about the appropriate therapeutic steps in particular clinical situations.

Keywords: apixaban, factor Xa, stroke, systemic embolism, prevention.