Vaskulárna medicína 2/2014

Antiagregační terapie v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody

doc. MUDr. Ivanka Vlachová, MUDr. Adel Shudeiwa

Role antiagregační terapie v sekundární prevenci (SP) ischemických cévních mozkových příhod (iCMP), při nichž není indikována antikoagulační léčba, má spolu s optimálním managmentem vaskulárních rizikových faktorů zásadní význam. Antiagregační terapie je indikována již v akutní fázi, kdy iniciujeme SP. Tato terapie snižuje incidenci iCMP u pacientů s rizikem aterosklerózy a jejich známým symptomatickým cerebrovaskulárním onemocněním. Kombinací antiagregačních léků zesilujeme jejich účinky, u pacientů s další medikací je nutno myslet na kumulativní účinek jednotlivých léků. Proto je na místě individuální přístup v indikaci antiagregační terapie, a to z hlediska SP vzniku iCMP, a neméně také jejich nežádoucích účinků. Naše práce je přehledem poznatků v užívání současné antiagregační léčby, jejich účinků, dávkování a vedlejších účinků v rámci SP, které jsou podpořeny velkými klinickými studiemi.

Kľúčové slová: antiagregační terapie, cévní mozková příhoda, kyselina acetylsalicylová, sekundární prevence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antiplatelet therapy for secondary prevention of ischemic stroke

The role of antiplatelet therapy for secondary prevention of ischemic stroke, where anticoagulant therapy is not indicated, together with the optimal management of vascular risk factors is essential. Antiplatelet therapy is indicated already in the acute phase, when the secondary prevention is initiated. This therapy reduces the incidence of ischemic stroke in patients at risk of atherosclerosis and its known symptomatic cerebrovascular disease. The combination of antiplatelet drugs intensifies their effects. In patients with other medication it is necessary to think about the cumulative effect of individual drugs. It is therefore appropriate individual approach for the indication of antiplatelet therapy in terms of secondary prevention of ischemic stroke and equally as well as their side effects. Our article is to present an overview of knowledge in the use of antiplatelet therapy, their effects, dosage and side effects within the secondary prevention, which are supported by large clinical studies.

Keywords: antiplatelet therapy, stroke, acetylsalicylic acid, secondary prevention.