Vaskulárna medicína S2/2013

Aneuryzma abdominálnej aorty – perkutánne endovaskulárne riešenie

MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, MUDr. Marek Tóth, MUDr. Terézia Urlandová, MUDr. Daniela Hladíková, MUDr. Jana Margitfalviová , MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Erika Drangová, MUDr. Juraj Mikuláš, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MUDr., Ivan Vulev, PhD., MPH

Endovaskulárna liečba aneuryziem abdominálnej aorty (AAA) je štandardnou liečebnou metódou. Podľa aktualizovaných odporúčaní odborných spoločností je endovaskulárny spôsob riešenia infrarenálnej AAA alebo aneuryziem spoločnej iliackej tepny zaradený rovnako ako otvorený operačný postup do indikačnej triedy I, úroveň dôkazov A. Použitie perkutánneho prístupu v endovaskulárnej liečbe ochorení aorty (PEVAR) ďalej rozširuje indikácie intervenčnej liečby. Je spojený s nízkou mortalitou a akceptovateľným výskytom komplikácií. Medzi najčastejšie patrí postkatetrizačná pseudoaneuryzma arteria femoralis communis. Správna indikácia, technická realizácia a adekvátny periprocedurálny manažment sú nevyhnutné pre redukciu nežiaducich komplikácií po PEVAR.

Kľúčové slová: aneuryzma abdominálnej aorty, endovaskulárna liečba, stentgraft, perkutánny prístup, antikoagulačná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Abdominal aortic aneurysm – percutaneous endovascular solution

Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysm (AAA) is a standard therapeutic method. According to the revised recommendations the endovascular approach of infrarenal AAA or aneurysm of common iliac artery is classified, similarly to open surgery, in indication category I, level of evidence A. The use of a total percutaneous approach to endovascular repair of aortic pathology (PEVAR) further extends the indications of intervention therapy. It is linked with low mortality and acceptable complication rate. One of the most frequent complications is femoral artery pseudoaneurysm. The correct indication, technical realization, and adequate periprocedural management are essential for further reduction of adverse events after PEVAR.

Keywords: abdominal aortic aneurysm, endovascular treatment, stentgraft, percutaneous approach, anticoagulation therapy