Vaskulárna medicína 2/2010

Aktuálne koncepty endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MUDr. Andrej Klepanec, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Juraj Mikuláš, MUDr. Matúš Majerčík, prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc., MUDr. Ivan Bízik, MUDr. Róbert Illéš,, MUDr. Ľuba Postulková, MUDr. Ingrid Olejárová

Endovaskulárna liečba (predovšetkým koiling) predstavuje čoraz viac využívanú alternatívu neurochirurgickej liečby subarachnoidálneho krvácania spôsobeného ruptúrou intrakraniálnej aneuryzmy. Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad o aktuálnom stave v endovaskulárnej liečbe intrakraniálnych aneuryziem s osobitným zameraním na rupturované výdute. Kľúčovými pasážami práce sú dôležité údaje medicíny dôkazov (evidence based medicine), porovnávajúcej chirurgické a endovaskulárne metódy liečby prasknutých intrakraniálnych aneuryziem, ako aj technické otázky koilingu s pomocou alebo bez stentu, respektíve s použitím remodelačného balóniku. Ďalej sú prezentované nové alternatívne techniky a postupy používané pri endovaskulárnej liečbe intrakraniálnych výdutí, v popredí ktorých stoja stenty na presmerovanie toku z výdute (tzv. flowdivertery) a tekuté embolizačné činidlo Onyx. Súčasťou práce sú aj obrazové prezentácie jednotlivých uvádzaných postupov.

Kľúčové slová: intrakraniálna výduť, subarachnoidálna hemorágia, koiling, stent, endovaskulárna liečba, intervenčná rádiológia, ISAT

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current strategies in endovascular treatment of intracranial aneurysms

Endovascular coiling has been used increasingly as an alternative to neurosurgical clipping for treating subarachnoid hemorrhage secondary to aneurysm rupture. The aim of this paper was to provide an overview of current status in endovascular treatment of intracranial aneurysms with special focus on ruptured aneurysms. The key important parts of paper are evidence based medicine data comparing surgical and endovascular method of treatment for ruptured intracranial aneurysms and technical issues of coiling with and without stent or balloon remodeling. There are also discussed new alternative techniques of intracranial aneurysms endovascular treatment, as flowdiverter stents and liquid embolic agents (Onyx). Parts of the paper are pictorial case presentations.

Keywords: intracranial aneurysm, subarachnoideal hemorragia, coiling, stent, endovascular treatment, interventional radiology, ISAT