Urologie pro praxi 2/2019

Význam a perspektívy kmeňových buniek v urológii

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Kmeňové bunky (SCs – stem cells) sú nediferencované bunky, ktoré sú schopné samoobnovenia a diferenciácie, a preto prispievajú k obnoveniu a oprave tkanív. Ich schopnosť delenia, diferenciácie a regenerácie tkanív je veľmi závislá od okolitého prostredia. Niekoľko predklinických a klinických štúdií využilo SCs pri urologických poruchách. Tento článok je prehľadom súčasného stavu používania SCs pri benígnych a malígnych urologických ochoreniach a sumarizuje výsledky predklinických a klinických štúdií, ktoré prebehli.

Kľúčové slová: kmeňové bunky, urologické ochorenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The importance and perspectives of stem cells in urology

Stem cells (SCs) are undifferentiated cells that are capable of self-renewal and differentiation and that therefore contribute to the renewal and repair of tissues. Their capacity for division, differentiation, and tissue regeneration is highly dependent on the surrounding environment. Several preclinical and clinical studies have utilized SCs in urological disorders. This article is a review the current status of SCs use in benign ang malignant urological diseases and summarizes the results of the preclinical and clinical trials that have been conducted.

Keywords: stem cells, urological diseases.