Urologie pro praxi 5-6/2007

SOUČASNÁ LÉČBA KOSTNÍCH METASTÁZ

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Richard Pabišta

Urologické nádory tvoří v některých zemích téměř polovinu maligních tumorů u mužů. Karcinom prostaty představuje celou jednu třetinu nově diagnostikovaných nedermatologických malignit u mužů v některých státech Evropy a Severní Ameriky. Nepříznivé trendy ve zvyšujícím se výskytu lze pozorovat i u karcinomu ledviny a močového měchýře. Pro urologické malignity je typický sklon k častému metastazování do kostí. Kostní metastázy jsou nejčastějším projevem pokročilého karcinomu prostaty. Klinicky se projevují bolestí, patologickou zlomeninou, míšní kompresí, neefektivní hematopoézou nebo hyperkalcemií. Skeletové komplikace vedou u onkologicky nemocných nejen k výraznému zhoršení kvality života, ale představují i jeho přímé ohrožení. Také vlastní protinádorová léčba přispívá k demineralizaci skeletu, a tím zvyšuje riziko vzniku kostních komplikací. Medikamentózní i chirurgická kastrace napomáhají rozvoji osteoporózy, která však je zatím z ne zcela jasných důvodů vyjádřena u řady nemocných ještě před zahájením léčby. Cílem léčby kostních metastáz je snížen bolesti, zachování funkční nezávislosti pacienta, zlepšení kvality života, oddálení vzniku i prevence skeletových komplikací a jejich recidiv. Léčba kostních metastáz je multidisciplinární. V redukci kostní bolesti mají své indikace analgetika, radioizotopy, zevní radioterapie, ortopedické a chirurgické operace i bisfosfonáty. Bisfosfonáty navíc výrazně snižují riziko skeletových komplikací a prodlužují interval do jejich vzniku – redukují vznik fraktur, potřebu radioterapie a ortopedické léčby. Možnosti použití bisfosfonátů k prevenci a oddálení kostních metastáz u nemocných s časnou formou karcinomu prostaty jsou zkoumány. Intravenózní aplikace zoledronátu je novým zlatým standardem v prevenci a léčbě skeletových komplikací v uroonkologii.

Kľúčové slová: slova: karcinom prostaty, karcinom ledviny, karcinom močového měchýře, kostní metastázy, skeletové komplikace, analgetika, zevní radioterapie, radioizotopy, bisfosfonáty, zoledronát

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ACTUAL MEDICATION OF THE BONE METASTASE

The genitourinary cancers account in some countries for almost one half of all malignancies in men. Prostate cancer is responsible for one third of newly diagnosed noncutaneous malignancies in men in some states of Europe and North America. Similar tendentions can be found in renal and bladder cancers. The genitourinary cancers commonly metastasize to bone. The most frequent manifestation of the advanced prostate cancer is bone metastase. Common clinical manifestations of bone metastases include pain, fracture, spinal cord compression, ineffective hematopoiesis and hyperkalcemia. Skeletal complications increase both morbidity and mortality. Also the treatment itself supports the demineralization of the skeleton and so the risk of skeletal complications is again increased. Medicamental and surgical castration also help to develop osteoporosis, that can be found in some patients already before the treatment. Aims of the treatment of the bone metastases include reduction of pain, saving of functional indpendence, improvement of quality of life, putting off and prevention of skeletal related events. The treatment of bone metastases is multidisciplinar. Analgetics, radiofarmacs, external beam radiation therapy, ortopedical and surgical treatment and bisphosphonates have thein indications in reduction of bone pain. Bisphosphonates reduce the risk of skeletal complications and extend the interval till their appearence – reduce fractures, need of radiotherapy and ortopedical surgery. There are also investigated possibilities of use of bisphosphonates in prevention of bone metastases at the patients with the early form of prostate cancer. Intravenous aplication of zoledronic acid is a new gold standard of prevention and treatment of skeletal complications in urooncology.

Keywords: prostate cancer, renal cancer, bladder cancer, bone metastazis, skeletal complications, analgesic therapy, external beam radiation therapy, systemic radioisotope therapy, bisphosphonates, zoledronic acid.