Urologie pro praxi 4/2018

Sclerosis multiplex a mužská infertilita

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Sclerosis multiplex (SM) je demyelinizujúce ochorenie neznámej etiológie, ktoré postihuje centrálny nervový systém – mozog a miechu. Fertilita u každého mužského neurologického pacienta môže byť negatívne ovplyvnená erektilnou dysfunkciou (ED), poruchami ejakulácie, poruchou kvality spermií alebo rôznymi kombináciami týchto troch porúch. ED sa dá zvládnuť liečebnými metódami rôznej invazivity vrátane liekov, injekčnej terapie a implantáciou penilných protéz. Retrográdna ejakulácia je riešiteľná farmakoterapiou v miernych prípadoch a „zberom“ spermií z močového mechúra po ejakulácii v závažnejších prípadoch. Anejakuláci môže byť manažovaná medikamentózne v miernych prípadoch, zatiaľ čo asistované ejakulačné techniky vrátane penilnej vibračnej stimulácie a elektrojakulácie sa používajú v závažnejších prípadoch. Ak asistovaná ejakulácia zlyhá, spermie je možné získať chirurgicky buď z nadsemenníka, alebo zo semenníka. Pri obdržaní životaschopných spermií, sú využiteľné techniky asistovanej reprodukcie vrátane intravaginálnej inseminácie, intrauterinnej inseminácie a in vitro fertilizácie/ intracytoplazmatickej injekcie spermií. Na zhodnotenie fertility a kvality spermy u mužov so SM zatiaľ prebehol len malý výskum, a preto sú potrebné ďalšie klinické štúdie a užšia medziodborová spolupráca.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex, mužská infertilita, možnosti liečby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multiple sclerosis and male infertility

Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating disease of unknown etiology that affects the central nervous system – both the brain and the spinal cord. Male fertility can be compromised in the neurological patient by erectile dysfunction (ED), ejaculation disorder, impaired sperm quality or various combinations of these three disorders. ED can be managed by an increasingly invasive range of treatments including medications, injection therapy and the surgical insertion of a penile implant. Retrograde ejaculation is managed by medications to reverse the condition in mild cases and in bladder harvest of semen after ejaculation in more severe cases. Anejaculation might also be managed by medication in mild cases while assisted ejaculatory techniques including penile vibratory stimulation and electroejaculation are used in more severe cases. In cases where assisted ejaculation fails, sperm can be retrieved surgically from either the epididymis or from the testis. Once viable sperm cells have been obtained, there are used in assisted reproductive techniques, including intravaginal insemination, intrauterine insemination, and in vitro fertilization/ intracytoplasmic sperm injection. Only small research has been performed to evaluate fertility and sperm quality in SM men, so further clinical studies and close interdisciplinary collaboration are needed.

Keywords: multiple sclerosis, male infertility, treatment options.