Urologie pro praxi 1/2016

Retroperitoneálna fibróza

MUDr. Jan Švihra, MUDr. Vladimír Študent Jr., doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Retroperitoneálna fibróza je vzácne chronické zápalové ochorenie. Kvôli typickým príznakom obštrukcie močovodov má urológia hlavnú úlohu v jej diagnóze a liečbe. Asi 1/3 prípadov sprevádza iné choroby, zvyšok prípadov sú idiopatickej etiológie a označujú sa ako morbus Ormond. Najväčší prínos v diagnostike má CT a histologické vyšetrenie tkaniva. Kvôli malému počtu pacientov nie sú dostatočné dáta o efekte terapie ani o zhodnotení úspešnosti liečby. Neustále sa skúma efekt nových liekov prípadne ich kombinácii, okrem tradičných operačných techník sa skúšajú nové chirurgické postupy ako napríklad robotická operatíva a autotransplantácia obličiek. Vhodnou sa zdá kombinácia operačnej liečby a farmakoterapie.

Kľúčové slová: retroperitoneálna fibróza, morbus Ormond, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Retroperitoneal fibrosis

Retroperitoneal fibrosis is a rare chronic inflammatory disease. Urologist have major role in it's diagnosis and treatment because of typical symptoms of obstruction of ureters. Around 1/3 of cases follows various diseases. The rest of cases has idiopathic ethiology and is called Ormond's disease. The biggest contribution to diagnosis has CT scan and histological examination of bioptic material. Because of rarity of disease there are not enough data on effects or assessment of therapy. There is constant search of new drugs and their combination. New invasive procedures like robotic-assisted surgery and autotransplantation of kidney also appear. The combination of surgical therapy and pharmacological therapy seems suitable.

Keywords: retroperitoneal fibrosis, Ormond΄s disease, treatment.