Urologie pro praxi 1/2023

Prevence tromboembolických komplikací v urologii

doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

Žilní tromboembolická nemoc (TEN) zahrnuje hlubokou žilní trombózu a plicní embolii. Je spojena s výraznou morbiditou i mortalitou. Operace je významným rizikovým faktorem TEN. K tromboprofylaxi v chirurgických oborech lze využít farmakologické metody (obvykle nízkomolekulární heparin – LMWH v profylaktických dávkách) a mechanické metody (kompresní punčochy, intermitentní pneumatická komprese). Mechanické metody jsou vhodnou alternativou při vysokém riziku krvácení nebo mohou být použity v kombinaci s LMWH u pacientů s velmi vysokým rizikem TEN. Jednotlivé urologické výkony se liší co do rizika TEN a řada z nich je spojena i s významným rizikem krvácení. Jsou k dispozici odborná doporučení upřesňující postupy tromboprofylaxe u jednotlivých výkonů. Je-li indikována aplikace LMWH, má být zahájena za 24 hodin po výkonu a podávána optimálně po dobu 4 týdnů po operaci. V ojedinělých případech je možno použít filtr dolní duté žíly (u pacienta krátce po tromboembolické příhodě a s nutností urgentní operace, tedy nutností přerušení plné antikoagulační léčby). Optimální tromboprofylaxe by měla být výsledkem mezioborové spolupráce.

Kľúčové slová: hluboká žilní trombóza, plicní embolie, antikoagulační léčba, rizikové faktory, tromboprofylaxe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prophylaxis of thromboembolic complications in urology

Venous thromboembolism (VTE) includes deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE). VTE is associated with substantial morbidity and mortality. Surgery significantly increases the risk of VTE. In thromboprophylaxis, two methods may be used – pharmacologic prophylaxis (usually low-molecular-weight heparin, LMWH) and mechanical methods (compression stockings and intermittent pneumatic compression). Mechanical methods represent an alternative for the patients with high bleeding risk or may be used in combination with LMWH to intensify the prophylaxis in those with high thromboembolic risk. Urologic surgeries may differ in thrombotic risk and some of them may be associated with high bleeding risk as well. Guidelines specify the methods of thromboprophylaxis in respective urologic procedures. If pharmacologic prophylaxis with LMWH is indicated, it should be initiated 24 hours after the surgery and the optimal duration is four weeks. In special cases, inferior vena cava filter may be considered (in a patient with a recent VTE and the need of an urgent surgery, i.e. the need of interrupting full anticoagulation). Optimal thromboprophylaxis should be based on interdisciplinary team work.

Keywords: deep vein thrombosis, pulmonary embolism, anticoagulation, risk factors, thromboprophylaxis.