Urologie pro praxi 1/2024

Postkvalifikační vzdělávání sester v urologii

Bc. et Bc. Pavlína Potúčková, Mgr. Bc. Hana Novotná

V České republice je omezený přístup sester k postkvalifikačnímu vzdělávání v oblasti urologie ve srovnání s některými zahraničními zeměmi. Tyto země umožňují sestrám poskytovat rozsáhlou péči, včetně předepisování léků, což v České republice není obvyklé. Studie zdůrazňují, že rozšíření kompetencí sester v urologii přináší zlepšení klinických výsledků a efektivnější poskytování služeb. Překážky však zahrnují nejednotnost v označení rolí sester a absenci regulačního orgánu v České republice. Podpora ze strany zdravotnického týmu a profesních organizací je klíčová pro úspěch rozvoje této oblasti.

Kľúčové slová: specializační vzdělávání sester, urologické ošetřovatelství, kompetence.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Post-qualification education of nurses in urology

In the Czech Republic, nurses have limited access to post-qualification training in urology compared to some foreign countries. These countries allow nurses to provide extensive care, including prescribing medications, which is not common in the Czech Republic. Studies highlight that expanding nurses‘ competencies in urology results in improved clinical outcomes and more efficient service delivery. However, barriers include inconsistency in the nurse role designation and the absence of a regulatory body in the Czech Republic. Support from the health care team and professional organizations is critical to the success of the development of this field.

Keywords: specialist nurse education, urological nursing, competencies.