Urologie pro praxi 5-6/2007

AKTUÁLNY STAV KOMBINOVANEJ MEDIKAMENTÓZNEJ LIEČBY PRÍZNAKOV DOLNÝCH MOČOVÝCH CIEST U MUŽOV

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Podaný súhrnný prehľad súčasných možností kombinovanej liečby príznakov dolných močových ciest (LUTS) u mužov. Zdôraznená potreba komplexného, individuálneho prístupu ako k diagnostike, tak aj k liečbe pacientov s LUTS. Dlhodobá (viac ako 4 roky) kombinovaná liečba (inhibítor 5-alfa reduktázy (I-5ARI) + alfa-blokátor (AB)) LUTS pri benígnej prostatickej hyperplázii (BPH) sa zdá byť účinnejšia a prospešnejšia v porovnaní s monoterapiou. Kombinovaná liečba LUTS/BPH je indikovaná: u symptomatických pacientov s (veľmi) vysokým rizikom progresie BPH (objem prostaty > 30 (40) ml, prostatický špecifický antigén (PSA) > 1,4 (1,6) ng/ml, postmikčné reziduum > 40 ml); a tiež pri zlyhaní medikamentóznej monoterapie BPH. Kombinovaná liečba (I-5ARI + AB) LUTS pri BPH sa teda považuje za vhodnú alternatívu u symptomatických pacientov so zväčšenou prostatou (> 30 až 40 ml), a to buď krátkodobo na rýchle zmiernenie príznakov, alebo dlhodobo u (malej skupiny) mužov so závažnými LUTS. U mužov so stredne závažnými príznakmi je možné vynechať alfa-blokátor po 3–6 mesiacoch. Všetky kombinácie I-5ARI + alfa-blokátorov by mali byť rovnako účinné. Kombinácia doxazosín + finasterid je najlepšie odskúšaná s ohľadom na bezpečnosť a účinnosť. Pri kombinovanej liečbe LUTS/BPH je potrebné vziať do úvahy možné vedľajšie účinky a ekonomickú náročnosť takejto terapie. Liečba hyperaktívneho močového mechúra (OAB) u mužov za prítomnosti BOO je predmetom prebiehajúceho výskumu. Anticholinergická liečba ako monoterapia nemôže byť odporučená pre bežné použitie. Anticholinergikum + alfa-blokátor v kombinácii môžu byť účinné. Nie je dostatočný dôkaz efektivity kombinácie alfa-blokátor + inhibítor fosfodiesterázy 5. typu (I-PDE5) u mužov s LUTS/BPH v porovnaní so samotným alfa-blokátorom. Perspektívnou a potrebnou sa zdá byť kombinácia alfablokátora (alebo I-5ARI) + desmopresínu u mužov s LUTS pri BPH a so súčasným výskytom nočnej polyúrie. Ukázané sú aj nové liečebné ciele a perspektívy kombinovanej liečby LUTS u mužov.

Kľúčové slová: príznaky dolných močových ciest, mužský pacient, kombinovaná medikamentózna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COMBINATION DRUG THERAPY IN MEN WITH LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS: CONTEMPORARY STATUS

Paper makes a brief summary of relevant information concerning combination pharmacotherapy in men with lower urinary tract symptoms (LUTS) and informs about indications, effectiveness, adverse effects of various types of combination pharmacological treatment. Diagnosis and therapy of LUTS must be comprehensive and individualized. Combination therapy of an alpha-blocker with a 5alpha-reductaseinhibitor seems to be more beneficial and durable than the monotherapy of either substance in symptomatic men with high risk of progression of benign prostate hyperplasia. Indications for using of combination alpha-blocker + 5alpha-reductase-inhibitor are: symptomatic men with prostate volume > 30 (40) ml, prostate specific antigen (PSA) > 1,4–1,6 ng/ml, post void residual urine > 40 ml and in a cases of ineffectiveness of medicamentous monotherapy. The combination of an alpha-adrenergic receptor antagonist and 5-alpha reductase inhibitor is appropriate and effective treatment for patients with LUTS associated with demonstrable prostatic enlargement. All combinations of an alpha-blocker and 5-alpha reductase inhibitor would be equally effective. The combination of doxazosin and finasteride is the best tested regarding safety and afficacy. The clinical utility of this combination therapy take account of the balance between cost efficacy and additional side effects. The management of OAB occuring in the presence of BOO is the subject of ongoing research. Antimuscarinic therapy as solo therapy can not be recommended for routinne use. Combination therapy of antimuscarinic and alpha blocker may be efficacious. There is insufficient evidence to recommend that the combination of phosphodiesterase inhibitors and an alpha adrenoreceptor antagonists has any advantage over monotherapy with alpha-blocker alone. Combination treatment (alpha-blocker/or 5-alpha reductase inhibitor + antidiuretic hormone/desmopressin/seems to be effective and appropriate for patients with BPH and nocturnal polyuria. Paper makes a review of new medical developments and targets in the management of LUTS in adult men.

Keywords: lower urinary tract symptoms, men, combination drug therapy