Slovenská chirurgia 2/2015

Vzácny prípad cudzieho telesa v mediastíne – kazuistika

MUDr. Róbert Šimon, PhD., MPH, MUDr. Marián Kudláč, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., MUDr. Milan Almaši, PhD.

Autori opisujú prípad 61-ročného muža s poranením zadnej steny hltana cudzím telesom a jeho uložením v mediastíne. Cudzie teleso bolo extrahované pri laryngoskopii v celkovej anestézii transorálne cez laceráciu hltana. Následne bola vykonaná krčná mediastinotómia. Šírenie zápalu distálne v mediastíne si vyžiadalo aj mediastinotómiu z torakotómie. Autori zdôrazňujú nevyhnutnosť včasnej a dôkladnej lokalizácie cudzieho telesa a jeho extrakcie.

Kľúčové slová: cudzie teleso, perforácia hltana, mediastinitída.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rare case of foreign body in mediastinum – case report

Authors present a case of 61 year-old man with injury of posterior wall of pharynx caused by foreign body and its localisation in mediastinum. Foreign body was extracted during laryngoscopy in general anesthesia transorally through laceration of pharynx. Subsequently cervical mediastinotomy was performed. Spreading of inflammation distally in mediastinum required mediastinotomy from thoracotomy also. Authors emphasise the necessity of early and careful localization of foreign body and its extraction.

Keywords: foreign body, perforation of the pharynx, mediastinitis.