Slovenská chirurgia 3/2012

Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v liečbe diabetes mellitus I. typu

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MUDr. Tomáš Hildebrand

Diabetes mellitus patrí k najväčším socioekonomickým a zdravotníckym problémom súčasnosti. V terapii sa okrem podávania perorálnych antidiabetík a inzulínu v súčasnosti využívajú aj iné možnosti, niektoré z nich majú svoje limitácie. Transplantácie pankreasu v prípadoch diabetes mellitus I. typu sa stále vykonávajú v obmedzených počtoch, príčinou čoho je pomerne nízky počet darcov a pomerne vysoký počet čakateľov. Navyše transplantácia pankreasu je spojená s rizikom imunosupresívnej liečby. Nevyhnutné je hľadať iné možnosti liečby. V prípadoch liečby diabetu 1. typu sa veľmi sľubná ukazuje možnosť použitia kmeňových buniek. Existuje niekoľko typov kmeňových buniek, ktoré sú schopné pri presne definovanom postupe dediferenciácie, transdiferenciácie alebo diferenciácie vytvárať tzv. inzulín produkujúce bunky (IPC) alebo iniciovať regeneráciu buniek samotných Langerhansových ostrovčekov (LI).

Kľúčové slová: diabetes mellitus I. typ, kmeňové bunky, mezenchymálne stromálne bunky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The using of mesenchymal stem cells in treatment of Type I. diabetes

Diabetes mellitus is one of the biggest socio-economic and health problems today. Oral antidiabetic drugs and insulin are used in the treatment of diabetes mellitus. Other treatment options for diabetes mellitus was used currently, some of them have their limitations. One of possibility of treatment is pancreatic transplantation. The problem is a lot of patients on the waiting list and the limited supply of donor pancreas. Moreover, transplantations of the pancreas have risks of immunosuppressive therapy. It is essential to seek other treatment options. In cases of Type 1 diabetes is showing very promising possibility of using stem cells. There are several types of stem cells that are able to specify procedures dedifferentiation, transdifferentiation, or differentiation, and to produce Insulin-producing cells(IPC) or to initiate regeneration of islet cells themselves (LI).

Keywords: diabetes type I., steam cell, mesenchymal steam cell.