Slovenská chirurgia 1/2014

Využitie fenoménu ischemickej tolerancie v klinickej praxi

MUDr. Rastislav Burda

Poruchy krvného zásobovania jednotlivých orgánov patria medzi najzávažnejšie nielen medicínske, ale aj ekonomické a sociálne problémy súčasného sveta. Okrem klasických civilizačných chorôb dochádza k poruchám alebo zastaveniu krvného zásobovania orgánov alebo tkanív aj pri poraneniach a v neposlednom rade aj pri plánovaných operáciách. Využitie relatívne novoobjaveného fenoménu ischemickej tolerancie je prekvapujúco účinnou, lacnou a jednoduchou metódou, ktorá dokáže účinne znížiť rozsah ischemicko-reperfúzneho poškodenia.

Kľúčové slová: ischémia, kostrový sval, reperfúzia, ischemická tolerancia, prekondicioning, postkondicioning.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The use of the ischemic tolerance phenomenon in clinical practice

Breakdown of organs blood flow is till now one of most important issues of modern medicine, but it has also big economic and social impact. Except well-known civilisation disease, ischemic injury occurs also during injuries and elective surgical procedures. Usage of relatively new phenomena of „ischemic tolerance“ is surprisingly efficient, easy and cheap method, which is able to ameliorate extent of ischemic reperfusion injury.

Keywords: ischemia, reperfusion, skeletal muscle, ischemic tolerance, predonditioning, postconditioning, remote ischemic postconditioning.