Slovenská chirurgia 1/2023

Výskyt Z efektu po osteosyntéze zlomeniny krčka stehnovej kosti dynamickou zamknutou dlahou

doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD., MUDr. Katarína Takáčová, PhD., doc. MUDr. Rastislav Burda, PhD.

Cieľ: Zistenie výskytu Z efektu u pacientov s perforáciou hlavy stehnovej kosti teleskopickou sklznou skrutkou po osteosyntéze zlomeniny krčka stehnovej kosti dynamickou zamknutou dlahou (DZD). Metodika: Do retrospektívnej štúdie boli zaradení všetci dospelí pacienti s nepatologickou zlomeninou krčka stehnovej kosti (KSK) a pooperačnou röntgenovou (rtg) kontrolou, ktorí boli operovaní DZD na Klinike úrazovej chirurgie UNLP, Košice, v období od 04/2014 do 04/2018. Prítomnosť Z efektu bola hodnotená u pacientov s perforáciou hlavy stehnovej kosti, pričom za perforáciu hlavy sa považoval typ cut- -through aj typ cut-out prerezania sa skrutky cez okraj hlavy stehnovej kosti. Výsledky: V sledovanom období bolo liečených celkovo 84 prípadov zlomeniny krčka stehnovej kosti dynamickou zamknutou dlahou. Z tohto počtu 11 (13 %) pacientov nemalo kompletnú dokumentáciu a 13 (15 %) pacientov zomrelo do 6 mesiacov od operácie. Z výsledného súboru 60 pacientov v 24 (40 %) prípadoch došlo k poruche hojenia zlomeniny KSK. Nezhojenie zlomeniny KSK bez perforácie hlavy stehnovej kosti bolo zistené v 7 (29 %) prípadoch a perforácia hlavy stehnovej kosti nastala v 17 (71 %) prípadoch. Z efekt bol identifikovaný v 2 (12 %) prípadoch perforácie hlavy stehnovej kosti. Záver: Z efekt po osteosyntéze zlomeniny krčka stehnovej kosti dynamickou zamknutou dlahou sa vyskytuje v 12 %.

Kľúčové slová: zlomenina krčka stehnovej kosti, osteosyntéza, Z efekt

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Incidence of Z effect after fixation of femoral neck fracture with dynamic locking plate

Aim of the study: To determine the incidence of Z effect in patients with fracture healing failure after internal fixation of femoral neck fracture with dynamic locking plate (DLP). Methods: All adult patients with a non-pathologic femoral neck fracture (FNF) and postoperative radiographic (X-ray) follow-up who underwent DLP fracture fixation at the Department of Trauma Surgery, UNLP, Košice, between 04/2014 and 04/2018 were included in this retrospective study. The presence of the Z effect was evaluated in patients with femoral head perforation. Femoral head perforation was considered to be both cut-through and cut-out type of screw cutting through the femoral head. Results: A total of 84 cases of femoral neck fracture were treated with DLP during the study period. Of these, 11 (13%) patients did not have complete documentation and 13 (15%) patients died within 6 months of surgery. Of the final 60 patient cohort, 24 (40%) cases had fracture healing failure of the FNF fracture. Non-union of the FNF fracture without perforation was found in 7 (29%) cases and perforation of the femoral head occurred in 17 (71%) cases. Z effect was identified in 2 (12%) cases of femoral head perforation. Conclusion: Z effect after osteosynthesis of femoral neck fracture with dynamic locking plate occurred in 12%.

Keywords: femoral neck fracture, osteosynthesis, Z effect