Slovenská chirurgia 4/2013

Vaskulitída colon ascendens ako príčina peritonitídy

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD., MUDr. Marián Benický

Systémová vaskulitída je charakterizovaná zápalom ciev − venúl, kapilár a arteriol a má rôzne formy klinickej manifestácie. Postihnutie gastrointestinálneho traktu mezenterickou ischémiou je veľmi zriedkavé. Diagnostika sa opiera o bioptické vzorky z postihnutého čreva, ktoré poukážu na segmentálny zápal, fibrinoidnú nekrózu a infiltrát neutrofilov okolo ciev s erytrocytárnou extravazáciou. V prípade ťažkých komplikácií u pacientov s postihnutím ciev malého a stredného kalibru sa v literatúre zaznamenala vysoká mortalita, ktorá významne znižovala 5 až 10-ročné prežívanie pacienta po chirurgickom zákroku v prípade nálezu nekrotizujúcej vaskulitídy. Práca poukazuje na prípad systémovej vaskulitídy na gastrointestinálnom trakte, čo je prípad vyskytujúci sa v literatúre len incidentálne. Sedemdesiatročná pacientka s nauzeou, zvracaním a peritoneálnym dráždením bola prijatá do nemocnice. Pri revízii bola nájdená gangréna céka a colon ascendens. Pacientka podstúpila pravostrannú hemikolektómiu, o tri týždne bola prijatá s podobnými symptómami, išlo však o ischemickú kolitídu sigmy, ktorá bola preliečená antibiotikami. Po nasadení kortikosteroidnej liečby bola prepustená v dobrom stave domov.

Kľúčové slová: nekrotizujúca vaskulitída, gastrointestinálny trakt, chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vasculitis of colon ascendens as a cause of peritonitis

Systematic vasculitis is characterized by vascular inflammation of the venules, capillaries, and/or arterioles with pleomorphic clinical manifestations. Diagnostic is based on sampling of affected part of bowel, which reveals angiocentric segmental inflammation, fibrinoid necrosis, and a neutrophilic infiltrate around the blood vessel walls with erythrocyte extravasation. Affection of gastrointestinal tract with the mesenteric ischemia is rare. Patients with small-vessel and medium-vessel vasculitides, and noted extremely high mortality rates and depressed 5-year and 10-year survival rates post abdominal surgery in patients with necrotizing vasculitides. We report a case of systematic vasculitis of gastrointestinal tract with incidental frequency in the literature. Seventy years old woman with nausea, vomiting and peritoneal irritation was admitted to the hospital. Gangraena of coecum and colon ascendens was found during surgery. Patient underwent right hemicolectomy and after three weeks she was admitted with similar symptoms to the hospital again. The cause of illness was ischemic colitis of sigmoid bowel, which was treated with antibiotics. After steroid therapy she was discharged with significant improvement.

Keywords: necrotizing vaskulitis, gastrointestinal tract, surgical treatment.