Slovenská chirurgia 2/2015

Úskalia tromboprofylaxie u neurochirurgických pacientov

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., MUDr. Miroslava Metesová, MUDr. Juraj Šutovský

Autorský kolektív analyzuje efektívnosť a riziko prevencie venózneho tromboembolizmu (VTE) u neurochirurgických pacientov s najvyšším rizikom VTE, ktorí boli hospitalizovaní na Neurochirurgickej klinike JLF UK a UN v Martine počas posledných 5 rokov. Pacientom bola podaná pracoviskom zaužívaná komplexná tromboprofylaxia vrátane včasnej a predĺženej farmakologickej prevencie VTE. Parametrom hodnotiacim efektívnosť profylaxie bola incidencia VTE v kauzálnom vzťahu s neurochirurgickou operačnou liečbou, parametrom, ktorý vyjadroval riziko komplexnej prevencie VTE bol výskyt krvácania. Autorom sa v danom súbore pacientov zároveň podarilo identifikovať najzávažnejšie rizikové faktory VTE.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, tromboprofylaxia, heparíny, krvácanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The pitfalls of thromboprophylaxis in neurosurgical patients

Authors analysed effectiveness and risks of venous thromboembolism (VTE) prevention in neurosurgical patients with the highest risk of VTE that have been hospitalized in Neurosurgery clinic JFM CU and UH in Martin within last 5 years. The proven complex thromboprophylaxis, including early and prolonged pharmacological prevention of VTE has been administered to patients. The incidence of VTE causally related to neurosurgical treatment has been selected as the parameter evaluated prophylaxis effectiveness and parameter that evaluated risk of complex VTE prevention has been the incidence of bleeding. Simultaneously, the authors identified the most serious risk factors of VTE in followed group of patients.

Keywords: venous thromboembolism, thromboprophylaxis, heparins, bleeding.