Slovenská chirurgia 4/2014

Typy kmeňových buniek potenciálne využiteľných pri hojení chronických diabetických rán

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD., MUDr. Alexander Hudák

Neustála snaha o zdokonalenie a urýchlenie hojenia chronických, často diabetických rán posúva liečbu do oblasti cieleného ovplyvnenia biochemických a patofyziologických procesov prebiehajúcich pri hojení rany. Tieto deje je možné ovplyvniť použitím rôznych rastových faktorov, acelulárnych náhrad alebo priamo využitím rôznych typov buniek. Obzvlášť kmeňové bunky produkciou rôznorodých látok môžu komplexne ovplyvniť prostredie rany a napomôcť pri urýchlení hojenia. Hoci sa v experimentoch skúšajú viaceré typy kmeňových buniek s rôznym efektom, začínajú sa už aplikovať aj v klinickej praxi. Doposiaľ ale nie je známy presný mechanizmus účinku a dlhodobé výhody a nevýhody tejto metodiky. Množstvo veľkých klinických štúdií by malo v budúcnosti preukázať potenciál takto cielenej terapie.

Kľúčové slová: kmeňové bunky, diabetes mellitus, chronická rana.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Types of stem cells potentially available in chronic diabetic wound treatment

There is a constant endeavour to improve and accelerate the healing of chronic, often diabetic wounds. This moves the treatment towards the aim of affection the biochemical and pathophysiological processes included in wound healing. These processes can be manipulate by usage of different growth factors, acellular scaffolds or directly by usage of different cell types. Especially stem cells with their production of wide variety of substances can affect wound bed environment and help to speed-up healing process. Several types of stem cells have been used in different experiments with appropriate results. Although there are some clinical trials, the exact mechanism of their function and long-term effects are not known till now. Only the future clinical trials will show us the potention of such a therapy.

Keywords: stem cells, diabetes mellitus, chronic wound.