Slovenská chirurgia 2/2021

Tumory Vaterskej papily – rádiologická diagnostika

MUDr. Tatiana Muchová, PhD., MPH

Ampulárne adenómy vznikajúce vo Vaterskej papile sú zriedkavé, benígne neoplastické lézie. Rizikový faktor je prítomnosť geneticky dedičných polypóznych syndrómov. Klinicky sa prejavujú žltačkou, krvácaním, recidivujúcou pankreatitídou, alebo duodenálnou obštrukciou. Biliárna papilomatóza je ochorenie extrahepatálnych alebo intrahepatálnych žlčových ciest s vysokou frekvenciou recidívy. Karcinóm Vaterskej papily je neobvyklý nádor, ktorý predstavuje asi 1 % všetkých adenokarcinómov. Vzniká z biliárneho epitelu vo Vaterskej papile.

Kľúčové slová: ampulárne nádory, Vaterská papila, USG, MSCT, MR, MRCP

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vater papilla tumors - radiological diagnostics

Ampular adenomas occurring in the Vater papilla are rare, benign neoplastic lesions. The risk factor is the presence of genetically inherited polyposis syndromes. Clinically, they develop jaundice, bleeding, recurrent pancreatitis, or duodenal obstruction. Biliary papillomatosis is a disease of extrahepatic or intrahepatic bile ducts with a high frequency of recurrence.Papillary carcinoma is an unusual tumor that accounts for about 1% of all adenocarcinomas. It arises from the biliary epitelium in the Vater papilla.

Keywords: ampular tumors, Vater papilla, MSCT, MR, MRCP