Slovenská chirurgia 3/2012

Transferabilita základných laparoskopických zručností nadobudnutých v intenzívnom modeli tréningu vo virtuálnej realite do reálneho prostredia

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.

Cieľ: Posúdiť transferabilitu základných laparoskopických zručností nadobudnutých v intenzívnom modeli tréningu vo virtuálnej realite do reálneho prostredia. Materiál a metodika: Školenci zaradení do prospektívnej pozorovacej štúdie nacvičovali presne definovanú jednoduchú komplexnú úlohu na trenažéri vo virtuálnej realite (15 opakovaní). Pred a po ukončení tréningu vykonávali identické zadanie v realistických podmienkach na mechanickom trenažéri. Dosiahnuté výsledky boli podrobené štatistickej analýze, pričom za štatisticky významný bol definovaný rozdiel na hladine významnosti 95 % (p < 0,05). Výsledky: Štúdie sa zúčastnilo 20 školencov (13 mužov, 7 žien; vek 24,05±1,39 roka). Priemerný čas nácviku predstavoval 122,5±13,5 minút. Vstupný čas potrebný na realizáciu zadanej úlohy na mechanickom trenažéri dosiahol v priemere 420,2±143,8 sekúnd. Výstupný čas po nácviku zadania vo virtuálnej realite bol 278,9±81,6 sekúnd, čo predstavovalo priemerné skrátenie o 31,4±12,5 percent. Uvedené rozdiely boli štatisticky vysoko významné (p < 0,001). Záver: Základné laparoskopické zručnosti nadobudnuté tréningom vo virtuálnej realite na úrovni jednoduchých komplexných úloh v intenzívnom modeli tréningu sa zdajú byť transferabilné do reálneho prostredia. Virtuálna realita preto disponuje potenciálom pre využitie nielen v postgraduálnom, ale aj v pregraduálnom vzdelávaní.

Kľúčové slová: zručnosti, vzdelávanie, laparoskopia, laparoskopická chirurgia, virtuálna realita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Transferability of basic laparoscopic skills acquired during intensive virtual reality training module into realistic environment

Aims: To assess transferability of basic laparoscopic skills acquired within intensive virtual reality training module into realistic environment. Material and methods: Trainees included in this prospective observational study practiced well defined simple complex task on virtual reality trainer (15 repetitions). Identical task was performed prior and after virtual reality training in realistic conditions on box trainer. Results achieved were statistically tested for significant differences with significance level set on 95% (p<0.05). Results: 20 trainees participated in the study (13 males, 7 females; mean age 24.05±1.39 years). Mean duration of training module was 122.5±13.5 minutes. Time needed to perform task on box trainer prior virtual reality training was 420.2±143.8 seconds. Performance time after virtual reality training was shortened by 31.4±12.5 percent to 278.9±81.6 seconds. This difference was proven to be statistically significant (p<0.001). Conclusions: Basic laparoscopic skills acquired during virtual reality training on the level of simple complex tasks in intensive training module appear to be transferable into realistic environment. As a result, virtual reality carries potential for utilization not only in postgradual but also in pregradual education and training.

Keywords: skills, education, training, laparoscopy, laparoscopic surgery, virtual reality.