Slovenská chirurgia 4/2014

Ťažká hyponatrémia po liečbe terlipresínom u pacientky s chirurgicky neošetriteľným krvácaním do gastrointestinálneho systému

MUDr. Roman Kyčina, MUDr. Edward Huľo, PhD., MUDr. Ľubomír Strelka, PhD., MUDr. Martin Vojtko, MUDr. Marek Smolár, PhD., MUDr. Ivana Daňová, PhD., MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

Autori prezentujú kazuistiku 46-ročnej pacientky. V osobnej anamnéze bola 2 dni po narodení operovaná pre Laddov syndróm, následne reoperovaná pre restenózu. Pacientka mala vrodené cievne malformácie gastrointestinálneho traktu (GIT) a počas života bola opakovane hospitalizovaná pre recidivujúce krvácanie do GIT, a zároveň došlo k vzniku ťažkej portálnej hypertenzie. V roku 2012 bola prijatá na našu kliniku pre opakované krvácanie do GIT, ktoré bolo chirurgicky neošetriteľné, preto bola pacientka liečená konzervatívne. Počas podávania terlipresínu došlo k prudkému poklesu natrémie s následnou poruchou vedomia s CT verifikovaným edémom mozgu. Následný manažment zahŕňal vysadenie terlipresínu, pomalú korekciu natrémie, embolizáciu artérie lienalis, hemosubstitúciu a podávanie rekombinantného faktora VIIa. Uvedenou liečbou došlo k zastaveniu krvácania a k úprave stavu vedomia, avšak pretrváva mierna forma organického psychosyndrómu.

Kľúčové slová: krvácanie do gastrointestinálneho systému, terlipresín, hyponatrémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Severe hyponatremia after terlipressin treatment in the patient with surgically untreatable bleeding into gastrointestinal system

The authors present the case report of a 46 year old woman. In personal history, she was operated for congenital duodenal stenosis at the age 2 days, later reoperated due to restenosis. The patient had congenital vascular malformations of gastrointestinal tract (GIT) and was recurrently hospitalized for recidivous bleeding into GIT with concurrent development of portal hypertension. In 2012 she was admitted to our department because of relapsing bleeding into GIT which was imposible surgically treated so the patient was treated conservatively. In the course of terlipressin use, sharp decline of natremia developed with subsequent altered consciousness with CT verified brain edema. Further management included discontinuation of terlipressin, slow correction of hyponatremia, embolization of arteria lienalis, hemosubstitution and recombinant factor VIIa. This treatment led to stop bleeding and improvement of state of consciousness however mild form of organic psychosyndrome persists.

Keywords: gastrointestinal bleeding, terlipressin, hyponatremia.