Slovenská chirurgia 4/2012

Súčasný manažment perforovaného peptického vredu z hľadiska medicíny založenej na dôkazoch

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.

Cieľ: Posúdiť súčasný manažment perforovaného peptického vredu žalúdka a dvanástnika z hľadiska medicíny založenej na dôkazoch. Materiál a metodika: Vyhľadávaním v databáze Medline (mesh termíny „peptic“ OR „ulcer“ AND „laparoscopic“ OR „open“) boli identifikované potenciálne relevantné literárne zdroje, ktoré boli následne podrobené obsahovej analýze s cieľom syntézy dostupných poznatkov podľa zásad medicíny založenej na dôkazoch. Výsledky: Celkovo bolo analyzovaných 50 relevantných literárnych zdrojov zahŕňajúcich randomizované štúdie, metaanalýzy, prospektívne a retrospektívne kohortové klinické štúdie, prehľadové články a odporúčania odborných spoločností. Záver: Optimálnym liečebným postupom u chorých s perforáciou peptického vredu žalúdka a dvanástnika je v súčasnosti chirurgické ošetrenie perforácie spojené s toaletou brušnej dutiny v kombinácii s podpornou konzervatívnou liečbou. Pre definitívne potvrdenie očakávaných výhod miniinvazívneho ošetrenia sú potrebné ďalšie multicentrické randomizované štúdie s kvalitným dizajnom. SILS a NOTES postupy by mali byť v súčasnosti limitované v rámci štúdií klinickej bezpečnosti a efektivity.

Kľúčové slová: peptický vred, perforovaný vred, laparoskopia, laparoskopická chirurgia, medicína založená na dôkazoch.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current management of perforated peptic ulcer – what is the evidence?

Aims: To assess current management of perforated peptic ulcer based on the best available evidence. Material and methods: Potentially relevant studies were identified searching Medline database (using mesh terms “laparoscopic“ OR “ulcer“ AND “laparoscopic” OR “open”). Analysis of content was performed in order to synthetize the best available evidence. Results: Overall 50 relevant literature sources were analyzed including randomized controlled trials, meta-analyses, prospective and retrospective clinical cohort studies, review articles and recommendations and guidelines of professional societies. Conclusions: Optimal treatment strategy in patients with perforated peptic ulcer is surgery supported by conservative management. Further multicentric randomized controlled trials with high quality design are needed to confirm expected advantages of miniinvasive approach. SILS and NOTES techniques should be limited to safety and feasibility clinical studies.

Keywords: peptic ulcer, perforated ulcer, laparoscopy, laparoscopic surgery, evidence based medicine.