Slovenská chirurgia 1-2/2020

Solubilné onkomarkery v detekcii papilárneho karcinómu štítnej žľazy

MUDr. Marián Duffek, MUDr. Adásková Monika, MUDr. Kališ Adrián, PhD.

Výskum a nové poznatky v oblasti genetiky a molekulárnej biológie rozširujú možnosti diagnostiky a výberu liečebnej modality aj pri diagnóze papilárny karcinóm štítnej žľazy (PTC). Genetické zmeny v DNA buniek PTC vedú k tvorbe produktov, ktoré by sa teoreticky po ich uvoľnení do krvného obehu mali dať identifikovať v krvi napadnutého jedinca a mohli by tak slúžiť ako nové onkomarkery. V prípade objavenia bezpečného onkomarkera/ onkomarkerov PTC by sa tak mohlo predísť invazívnejším spôsobom diagnostiky, dokonca by mohli pomáhať pri rozhodovaní o rozsahu operácie. Do roku 2014 sme v našich súboroch operovaných pacientov pre ochorenia štítnej žľazy (ŠŽ) zaznamenali 3,55% karcinómov. V spoločných súboroch chirurgickej kliniky a kliniky chirurgie hlavy a krku a ORLv ÚVN Ružomberok v rokoch 2015-2018 bolo medzi operáciami ŠŽ zastúpených až 7,9 % PTC. Tento vzostup si vysvetľujeme výrazne zlepšenou diagnostikou tohto ochorenia ako i centralizáciou onkologických výkonov na ŠŽ v Ružomberku. V súbore pacientov chirurgickej kliniky ÚVN Ružomberok FN sme zaznamenali komplikácie charakteristické pre chirurgiu ŠŽ: léziu nervus laryngeus recurrens jednostrannú v 2,8 % a obojstrannú v 0,18%. Tranzitórnu pooperačnú hypoparatyreózu v našom súbore sme dokumentovali v 6,9 % a trvalú v 1,78 %.

Kľúčové slová: onkomarkery, papilárny karcinóm štítnej žľazy, tekutá biopsia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Soluble tumor markers in the detection of papillary

Research and new knowledge in the field of genetics and molecular biology extend the possibilities of diagnosis and choice of treatment modalities also in the diagnosis of papillary thyroid carcinoma (PTC). Genetic changes in the DNA of PTC cells lead to the formation of products, which once released into the bloodstream theoretically should be identifiable in the blood of the invaded individual and might thus serve as new oncomarkers. This would prevent more invasive methods of diagnosis and even assist in deciding about the extent of the operation if a safe PTC oncomarker(s) were discovered. By 2014, we observed 3,55% of carcinomas in the group of our operated patients for thyroid diseases. In common groups of surgical clinic and clinic of head and neck surgery and ENT in ÚVN Ružomberok FN in the years 2015-2018, as many as 7.9% of PTC were represented in the operations of TG(thyroid gland). We explain this increase by significantly improved diagnostics of this disease as well as by centralization of oncological interventions on the TG in Ružomberok. In the group of patients of the Surgical Clinic ÚVN Ružomberok FN, we observed complications characteristic for thyroid surgery: lesion of the nervus laryngeus recurrens unilateral in 2.8%, and bilateral in 0,18%. Transitory postoperative hypoparathyroidism in our group was documented in 6,9% and permanent in 1,78%.

Keywords: tumor markers, papillary thyroid cancer, liquid biopsy