Slovenská chirurgia 1/2015

Sledovanie trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií a možnosti využitia metodiky v chirurgickej praxi

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., MUDr. Alexander Škoda, doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MUDr. Mária Zemanová, MUDr. Andrea Bolgáčová

V rámci riešenia projektu „Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií“, kód ITMS projektu 26240220056, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sme vytvorili technické zázemie a algoritmy na sledovanie a vyhodnotenie pohybov rúk operatéra pri laparoskopických a endoskopických operáciách. Ide o unikátnu myšlienku a ojedinelý projekt transformovaný do klinickej praxe, ktorý má perspektívne pomôcť pri laparoskopickom tréningu a zaradení chirurga/endoskopistu do „zručnostnej“ skupiny na základe vyhodnotenia efektívnosti pohybov jeho rúk.

Kľúčové slová: sledovanie pohybov, laparoskopická zručnosť, learning curve v laparoskopii.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Monitoring of hands movement trajectories in the field of laparoscopic and endoscopic operations and options of their use in the clinical practice

Within the project „Applied research trajectory hands in laparoscopic and endoscopic operations“, ITMS Project code 26240220056, funded by the European Regional Development Fund and the state budget of the Slovak Republic, we created a technical background and algorithms for monitoring and evaluating the hand movements of the surgeon during laparoscopic and endoscopic operations. This is a unique idea and unique project transformed into clinical practice, which is promising to assist in laparoscopic training and inclusion surgeon/endoscopist to „skilfulness“ group on the evaluation of the effectiveness of movements of his hands.

Keywords: movement tracing, laparoscopical skill, learning curve in laparoscopy.