Slovenská chirurgia 2/2023

Sledovanie prognostických faktorov rozpadu črevnej anastomózy v ischemickom teréne

MUDr. Lukáš Sukovský, doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc., doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD., MUDr. Lucia Sukovská Lakyová, PhD., MPH, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Úvod: Vznik dehiscencie anastomózy po operácii pre kolorektálny karcinóm je život ohrozujúca komplikácia. Následná liečba pacientov s dehiscenciou je ekonomicky nákladnejšia a vyžaduje dlhší hospitalizačný čas. Pacienti s dehiscenciou majú vyššiu morbiditu a mortalitu a horšiu onkologickú prognózu. Materiál a metódy: Do klinickej prospektívnej štúdie bolo zaradených 54 dospelých pacientov (n = 54), ktorí boli hospitalizovaní a operovaní na I. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP pre kolorektálny karcinóm. Pacienti boli rozdelení do troch skupín: skupina B – pacienti bez dehiscencie anastomózy, skupina D pacienti s dehiscenciou anastomózy a skupina C – pacienti po operácii, ale bez resekčného výkonu. V tekutine z dutiny brušnej sme stanovovali koncentrácie laktátu, pyruvátu, glukózy a vypočítavali pomer laktát/pyruvát. Koncentrácia laktátu a pomer laktát/pyruvát v skupine D bola oproti skupine skupina B vyššia už na druhý pooperačný deň (p = 0,032 pre laktát a p = 0,002 pre pomer laktát/pyruvát). Po piatich pooperačných dňoch sme pozorovali druhý vzostup koncentrácie laktátu a zvýšený pomer laktát/pyruvát u pacientov s následnou dehiscenciou anastomózy. Záver: Meraním koncentrácie laktátu a vypočítaním pomeru laktát/pyruvát môžeme už v prvých dvoch pooperačných dňoch identifikovať pacientov so zvýšeným rizikom dehiscencie anastomózy.

Kľúčové slová: dehiscencia anastomózy, laktát, pomer laktát/pyruvát, spektrofotometria

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Monitoring prognostic factors of dehiscence of anastomosis in ischemic terrain

Introduction: Dehiscence of anastomosis after colorectal surgery is serious life-threatening complication, which extends hospital stay and increases the costs of treatment. Current diagnostic tools are non-specific, what can cause delayed diagnosis, which linkes to worse outcomes of treatment. Material and methods: 54 adult patients were collected in clinical prospective study (N=54), all of them have been hospitalised and treated in I. surgical clinic and LF UPJS with colorectal carcinoma. The patients were divided into three groups: group B – patients without anastomotic leak, group D with anastomotic leak and control group C – patients after surgery without resection. We measured concentration of lactate, pyruvate, glucose and counted ratio lactate/pyruvate. Significant elevation of of lactate and ratio lactate/pyruvate were observed in group B during second postoperative day compare to group B (lactate p = 0,032, ratio lactate/pyruvate p = 0,002). Second lactate level graduation and elevated ratio lactate/pyruvate was observed after fifth postoperative day in the group D. Conclusion: Determination of lactate and ratio lactate/pyruvate allows early identification of high-risk surgical patients with anastomotic leak two days after surgery.

Keywords: dehiscence of anastomosis, lactat, lactat/pyruvate, spectrophotometry