Slovenská chirurgia 3/2022

Slabinová prietrž, ktorá stratila domovské právo v dutine brušnej: kazuistika

MUDr. Ivan Kováč, PhD., doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.

Obrovské skrotálne hernie sú v súčasnosti pomerne raritne sa vyskytujúce ochorenia, a to najmä v ekonomicky vyspelých krajinách. O obrovských herniách môžeme hovoriť vtedy, ak herniálny vak obsahuje viac ako 15 – 20 % orgánov dutiny brušnej alebo presahuje za polovicu stehna v stojacej polohe pacienta. Takéto hernie sú potom v anglickej nomenklatúre označované aj ako „loss of domain“, teda hernie, ktoré stratili svoje domovské právo v dutine brušnej. Manažment takýchto prietrží je výzvou aj pre skúsených chirurgov. Samotná operácia je väčšinou realizovaná formou otvorenej herniolaparotómie. Pri repozícii orgánov do peritoneálnej dutiny dochádza k náhlemu nárastu intraabdominálneho tlaku a pacienti sú ohrození až rozvojom brušného kompartmentového syndrómu, čo vedie k zvýšenej morbidite a mortalite. V literatúre je opísaných niekoľko techník, ktoré môžu byť použité pri riešení tejto situácie: aplikácia predoperačného, progresívneho pneumoperitonea, injekcie botulotoxínu, resekčné výkony a iné. Doteraz však neexistujú jednoznačné odporúčania, ktoré by stanovili adekvátnu operačnú techniku. V našej kazuistike je odprezentovaný prípad 60-ročného muža s 25-ročnou anamnézou slabinovej prietrže, ktorá prerástla do obrovskej loss of domain skrotálnej hernie. Pacient bol elektívne operovaný na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach. Obsahom herniálneho vaku bola aborálna časť ilea, apendix, coecum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum a omentum majus. Kombinovaným prístupom z herniolaparotómie bola realizovaná omentektómia a repozícia orgánov do peritoneálnej dutiny. Plastika bola realizovaná za použitia sieťky, retrofunikulárne na spôsob podľa Lichtensteina. Brušná stena bola posilnená umiestnením ventrofilu. Pooperačné obdobie bolo bez závažných komplikácií a pacient bol v dobrom stave prepustený domov. Následne pri kontrolnom vyšetrení boli extrahované kožné stehy a verifikovaná bola zvýraznená hydrokéla vpravo. Pacient bol preto konzultovaný na urologickom pracovisku a 2 mesiace od pôvodnej intervencie bol operovaný pre túto diagnózu a realizovaná bola procedúra podľa Winkelmanna. Operačný priebeh aj pooperačné obdobie bolo bez komplikácií. Dvanásť mesiacov od operácie bol incidovaný absces v jazve po laparotómii a po dvoch aplikáciách podtlakovej terapie (NPWT – negative pressure wound therapy) bola rana sekundárne resuturovaná. Recidíva slabinovej prietrže nebola zaznamenaná.

Kľúčové slová: obrovská skrotálna hernia, plastika podľa Lichtensteina, laparotómia

“Loss of domain” inguinal hernia: a case report

Giant scrotal hernias are nowadays rare entity with decreasing incidence in developed countries. Giant inguinoscrotal hernia is defined as a hernia that extends below the midpoint of the inner thigh when the patient is in standing position but also when the hernial sac contains more than 15-20% of the abdominal organs. For this types of hernia also term „loss of domain“ is used. It is an unusual disease nowadays and its management can be a challenge for surgeons. Herniolaparotomy is procedure of choice in the most causes. The most challenging aspect of procedure is reposition of organs in hernia sac back to peritoneal cavity in case of increasing intraabdominal pressure and danger of abdominal compartment syndrome presentation. This situation leads to higher morbidity and mortality. Many techniques of prevention have been described such as progressive preoperative pneumoperitoneum, injections with botulotoxin and reduction/debulking of organs in hernial sac. There is no current guideline how to manage this type of diagnose. 60 years old man with 25 years anamnesis of inguinal hernia, who underwent surgery because of giant scrotal „loss of domain“ hernia at 2nd clinic of surgery L. Pasteur University Hospital and Pavol Jozef Šafárik University, Medical Faculty is presented in this case report. Aboral part of ileum, caecum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum and omentum majus were identified inside hernial sac during surgery. Omentectomy with reposition of organs were done using combinied herniolaparotomy open approach. Lictenstein´s procedure with mesh placement was used and laparotomy was closed with ventrofil suture. Postoperative period was without complications. Patient underwent Winkelmann´s procedure 8 weeks after previous surgery because of hydrocele. 12 months after procedure incision of subcutaneous abscess after previous laparotomy with treatment using NPWT (negative pressure wound therapy) was indicated. Finally wound was closed by secondary suture. A patient is without any complications. No recurrence of inguinal hernia was observed.

Keywords: giant scrotal hernia, Lichtensteins procedure, laparotomy