Slovenská chirurgia 1/2021

Skrížená reaktivita medzi penicilínmi a cefalosporínmi – významný problém v antibiotickej profylaxii a liečbe?

MUDr. Hedviga Ivanková, doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.

Antibiotiká penicilínovej skupiny, ako jedny z najčastejšie používaných antibiotík vôbec, sú nezriedka príčinou alergických reakcií s variabilným klinickým obrazom, vrátane bezprostredného ohrozenia života pacienta anafylaktickým šokom. Aminopenicilíny, rovnako ako cefalosporíny, patria do skupiny betalaktámových antibiotík, u ktorej sa predpokladá skrížená reaktivita. Vzhľadom k uvedenému sa u pacientov alergických na jeden preparát väčšinou kontraindikujú všetky betalaktámové antibiotiká, čo nie je v súlade s najnovšími poznatkami v tejto oblasti. Poznanie správneho postupu pri hodnotení alergickej anamnézy, mechanizmov vzniku skríženej reaktivity, klinických prejavov jednotlivých typov alergických reakcií, ako aj ich incidencie a klinickej relevantnosti, umožňuje stanovenie reálneho rizika skríženej alergickej reakcie a optimálnu voľbu alternatívnej antibiotickej liečby u pacientov s alergiou na penicilíny, či cefalosporíny.

Kľúčové slová: antibiotiká, alergia, skrížená reaktivita, penicilín, cefalosporín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cross-reactivity between penicillins and cephalosporins - a significant problem in antibiotic prophylaxis and treatment?

Pennicillins are one of the most prescribed antibiotics and thus, not rarely a cause of allergic reactions with variable clinical manifestation, including life-threatening anaphylactic shock. Aminopenicillins, together with cephalosporins, belong to betalactam antibiotics group in which cross-reactivity is expected. As a result, if patient is allergic to one betalactam antibiotic, usually all other betalactam antibiotics are contraindicated which cannot be considered evidence-based approach anymore. Understanding proper way of allergic history assessment, mechanisms of cross-reactivity, clinical presentation of particular types of allergic reactions, as well as their incidence and clinical relevance, makes it possible to establish realistic risk of allergic cross-reaction and optimal selection of alternative antibiotic treatment in patients with allergy to penicillins or cephalosporins.

Keywords: antibiotics, allergy, cross-reactivity, penicillin, cephalosporin