Slovenská chirurgia 3/2012

Použitie penilného bloku v manažmente pooperačnej bolesti detí po cirkumcízii

MUDr. Miloslav Hanula, MUDr. Silvia Valentová Strenáčiková, MUDr. Marián Molnár, MUDr. Peter Kenderessy

Použitie penilnej blokády u detských pacientov podstupujúcich cirkumcíziu sa teší čoraz väčšej popularite pre jednoduchosť prevedenia blokády a pre množstvo výhod, ktoré má tento spôsob anestézy. Na Klinike detskej chirurgie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici v sledovanom období dvoch rokov 57 chlapcov podstúpilo cirkumcíziu s použitím penilnej blokády. Priemerný čas potrebný na uskutočnenie penilnej blokády anestéziológom bol 5,68 minút. Úspešnosť penilnej blokády v našom sledovanom súbore bola 84,21 %. Z komplikácií sme zaznamenali u dvoch pacientov punkciu artéria dorsalis penis. V pooperačnom období pacienti vykazovali nízke skóre bolesti počas prvých 4 hodín. Iba 13,04 % pacientov vyžadovalo v pooperačnom období podanie analgetika, pričom priemerný čas podania analgetika bol 356,67 minút. Penilná blokáda predstavuje kvalitný spôsob manažmentu perioperačnej aj pooperačnej bolesti u detským pacientov podstupujúcich operácie na penise.

Kľúčové slová: penilná blokáda, cirkumcízia, pooperačná bolesť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Comparison caudal and penile block during circumcision in children

The use of penile blockade in pediatric patients undergoing circumcision is relatively common for a number of advantages and simplicity to perform. In the Department of Pediatric Surgery at Children's Faculty Hospital in Banská Bystrica during the period of two years 57 boys underwent circumcision using penile block. The average time required to carry out penile block by anesthesiologist was 5.68 min. The success of penile blockade in our study group was 84.21%. Only two complications of puncture dorsalis penis artery ware recorded. In the postoperative period, patients had low pain scores during the first 4 hours. Only 13.04% of patients required postoperative administration of painkillers, a median time to painkiller administration was 356.67 min. Penile block is a effective method to perioperative and postoperative pain management in pediatric patients undergoing surgery on the penis.

Keywords: penile nerve block, circumcision, postoperative pain.