Slovenská chirurgia 4/2014

Poranenie dolnej epigastrickej cievy počas laparoskopickej apendektómie – kazuistika

MUDr. Andrej Vrzgula, PhD., MUDr. Ján Slávik, MBA, MUDr. Radoslav Krajničák, MUDr. Vít Pribula, MUDr. Tomáš Vasilenko, PhD., MUDr. Martin Šašala

Laparoskopická apendektómia je bezpečnou operačnou metódou. Medzi jej peroperačné komplikácie patrí poranenie Veressovou ihlou či trokárom. Krvácanie spôsobené trokárom je vzácne a rozpoznateľné už počas operácie, prípadne v skorom pooperačnom období. Avšak, neskoré rozpoznanie tejto komplikácie môže viesť k významnej morbidite či mortalite. V práci uvádzame kazuistiku pacientky s akútnou apendicitídou, u ktorej počas laparoskopického výkonu došlo k poraneniu dolnej epigastrickej cievy s jej následným ošetrením. V skorom pooperačnom období dochádza ku komplikácii v zmysle abscedovaného hematómu v rane s potrebou ďalšej hospitalizácie pacientky.

Kľúčové slová: apendicitída, laparoskopia, arteriálne poranenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Inferior epigastric artery lesion during laparoscopic appendectomy – a case report

Laparoscopic appendectomy is a safe surgical method. Its peroperative complications include injury by the Veress needle or by the trocar. Bleeding caused by trocar is rare and detected during the operation or in the early postoperative period. However, delay in recognition may lead to significant morbidity and mortality. We present a case report of a patient with acute appendicitis, for which during the laparoscopic operation was injury inferior epigastric artery, with its subsequent treatment. In the early postoperative period occurs to complications in terms of abscedens hematoma in the wound, the need for further hospitalization of the patient.

Keywords: appendicitis, laparoscopy, arterial injury.