Slovenská chirurgia 2/2023

Poranenia pankreasu detí a dospelých

Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., MPH, MUDr. Miloš Kňazovický, PhD., MPH

Poranenie pankreasu predstavuje 1 – 5 % z abdominálnych úrazov. V Európe prevládajú tupé poranenia, v USA majú dve tretiny penetračný pôvod. Pacienti sú sledovaní klinicky s laboratórnymi hladinami sérovej amylázy a abdominálneho CT vyšetrenia. Úspech operačnej liečby pankreatického poranenia závisí od ošetrenia krvácania, debridementu avitálneho tkaniva, záchrany vitálnych častí a adekvátnej externej drenáže a derivácii exokrinného sekrétu. Komplikácie ako pankreatický absces či akútna pseudocysta nie sú zriedkavé.

Kľúčové slová: pankreas, úrazy brucha

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Pancreatic injuries of children and adults

The pancreas is injuried about 1-5% of patients with abdominal trauma. In Europe majority of cases are after blunt trauma, in USA two thirds of panceatic injuries are associated with penetrating abdominal trauma. The patients are observed clinically with laboratory evaluation of serum amylase, and abdominal CT scan. The goals of operative therapy for pancreatis injury include control of hemorrhage, debridement of nonviable tissue with preservation of viable pancreatic tissue, and adequate external and exocrine drainage. Complications such as pancreatic abscess, acute pseudocyst formation are not rare.

Keywords: pancreas, abdominal trauma