Slovenská chirurgia 3/2012

Papilárny karcinóm štítnej žľazy – kontroverzie pokračujú

MUDr. Ivan Brychta, PhD.

Papilárny karcinóm (PC) je najčastejším karcinómom štítnej žľazy. Naďalej pokračujú diskusie týkajúce sa viacerých aspektov manažmentu pacientov s PC. Celkové prežívanie u nich presahuje 90 % a u 70 – 85 % pacientov je riziko recidívy a mortality nízke. Najčastejšie sa odporúča totálna alebo takmer totálna tyroidektómia a v názoroch na terapeutickú lymfadenektómiu pri zväčšených lymfatických uzlinách panuje všeobecná zhoda. Názory na profylaktickú centrálnu lymfadenektómiu pri klinicky nezväčšených lymfatických uzlinách sú ale kontroverzné vzhľadom na chýbajúce dôkazy o jej prospechu na prežívanie, ako aj pre vyššie riziko komplikácií spojené s týmto výkonom. Z týchto dôvodov je preto vhodnejšie vykonávať profylaktickú centrálnu lymfadenektómiu selektívne u pacientov s vysokým rizikom recidívy a mortality: veľké tumory, extratyroidálne šírenie a agresívne histologické subtypy. Lekári (endokrinológovia a chirurgovia) musia rešpektovať autonómiu pacientov, detailne ich o týchto kontroverziách informovať a dať im možnosť spolurozhodovať o ich liečbe.

Kľúčové slová: papilárny karcinóm štítnej žľazy, tyroidektómia, lymfadenektómia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Papillary thyroid cancer – controversy continues

Papillary thyroid cancer (PTC) is the most common of all thyroid cancers. There continues to be considerable debate in several aspects of management in patients with papillary thyroid cancer. Overall survival of the patients exceeds 90%, and 70–85% of patients are in low risk of recurrence and mortality. Total or near total thyroidectomy is mostly recommended and there is universal agreement that therapeutic nodal dissection should be performed in all patients with enlarged lymph nodes. However the use of prophylactic central lymph node dissection for clinically node-negative patients remains controversial due to the absence of clear evidence for a benefit in terms of better survival and an increased risk of complications of this procedure. As such, it’s more appropriate to perform prophylactic central lymph node dissection selectively only in patients in high risk of recurrence and mortality: larger tumors, extra-thyroidal extension or aggressive histologic subtypes. Physicians (endocrinologists and surgeons) must also have respect for patients’ autonomy and precisely inform them about mentioned above controversies and empower them to make decisions about their treatment.

Keywords: papillary thyroid cancer, thyroidectomy, lymphadenectomy.