Slovenská chirurgia 2/2013

Operácia podľa Vandenbosa. Nový prístup k chirurgickej liečbe recidivujúceho unguis incarnatus

MUDr. Miron Petrašovič, CSc., doc. MUDr. Filip Danninger, CSc.

Cieľ: Posúdiť efektivitu operácie recidivujúceho unguis incarnatus postupom podľa Vandenbosa z hľadiska bolestivosti, dĺžky hojenia a recidívy. Materiál a metódy: Súbor 24 pacientov (31 prstov): 15 mužov, 9 žien, ambulantne operovaných v lokálnej anestézii metódou podľa Vandenbosa. V následnom prospektívnom sledovaní hodnotená potreba analgetickej liečby, komplikácie hojenia a jeho dĺžka. Výskyt recidívy ďalej sledovaný aj po kompletnom zhojení. Výsledky: Pacienti operáciu dobre tolerovali, podávanie analgetík 0 – 12 dní (priem. 2,3 dňa), dĺžka hojenia kožného defektu 3 – 8 týždňov (priem. 5,6 týždňa), kompletné zhojenie 4 – 19 týždňov (priem. 11,4 týždňa). Pooperačné sledovanie 10 – 27 mesiacov. Recidíva ochorenia 0. Záver: Operácia podľa Vandenbosa predstavuje efektívnu alternatívu liečby ťažších štádií recidivujúceho unguis incarnatus. Väčšia náročnosť pooperačnej starostlivosti je vyvážená dobrým kozmetickým a funkčným efektom a nulovou frekvenciou recidívy. Vzhľadom na fyziológiu rastu nechtov je nutné ďalšie dlhodobé sledovanie pacientov na definitívne zhodnotenie postupu.

Kľúčové slová: unguis incarnatus, zarastený necht, prerastená koža nechtového valu, plastika podľa Emmerta, plastika podľa Suppana, operácia podľa Vandenbosa, fenolizácia, percento recidívy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vandenbos operation. New philosophy of surgical treatment for recurrent ingrown toenail

Aim of study: To assess the effectiveness of the Vandenbos operation for recurrent ingrown toenail in terms of pain, duration of healing and recurrence. Material and methods: 24 patients (31 toes), 15 men, 9 women, operated in outpatient department under local anesthesia. In a subsequent prospective follow-up assessed the need for analgesic, wound healing, and time of complet healing. The incidence of recurrence we observed also after complete healing. Results: Patients tolerated the surgery well, administration of analgesics 0-12 days (avg. 2.3 days), the healing time of skin wound 3-8 weeks (avg. 5.6 week) complete healing of 4-19 weeks (avg. 11.4). Postoperative follow-up 10-27 months. Recurrence of disease: none. Conclusion: Vandenbos operation is an effective alternative procedure of recurrent severe stages of ingrown toenail. Greater difficulty of postoperative follow-up care is balanced by zero rate of recurrence. Cosmetic and functional effect is good. Due to the physiology of nail growth should be more long-term monitoring of patients for a definitive assessment.

Keywords: ingrown toenail, overgrown toeskin, Emmert operation, Suppan operation, Vandenbos operation, phenolisation, rate of recidive.