Slovenská chirurgia 4e/2023

Open Abdomen: možnosti definitívnej rekonštrukcie prednej brušnej steny

MUDr. Barbora Romžová, MUDr. Miloš Kňazovický, PhD., MPH, doc. MUDr. Ivan Kováč, PhD., MUDr. Drahomír Palenčár, PhD., doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., MPH

Metodika open abdomen (OA – liečba cestou otvoreného brucha) ostáva dôležitým arzenálom v rukách urgentnej chirurgie. Základným predpokladom jej úspešnosti je snaha o skorý fasciálny uzáver, čo je možné dosiahnuť použitím vhodného dočasného krytia a adekvátnej intenzivistickej starostlivosti, a to vrátane skorej enterálnej nutrície. Avšak aj pri dodržaní všetkých najnovších odporúčaní sa stretávame pomerne často so vznikom chronických defektov brušnej steny. V takýchto prípadoch je dôležitá multidisciplinárna spolupráca chirurga, plastického chirurga a intenzivistu. Medzi hlavné metódy rekonštrukcie brušnej steny patrí použitie protetického materiálu (sieťka) alebo autológneho materiálu (tkanivové laloky). U pacientov s pôvodným kožným krytom nad fasciálnym defektom (jednoduchá ventrálna hernia) je najčastejšie používanou metódou rekonštrukcia syntetickou sieťkou. Komplexné defekty prednej brušnej steny si vyžadujú rekonštrukciu muskulofasciálneho systému s plnohodnotnou náhradou mäkkých tkanív vrátane kožného krytu. Ako prvá voľba rekonštrukcie sa v týchto prípadoch odporúča technika separácie komponentov. Pri rozsiahlych defektoch sú však nevyhnutné pokročilejšie lalokové rekonštrukčné výkony, ktoré sú realizované v špecializovaných centrách. Cieľom tohto prehľadového článku je poskytnúť komplexný prehľad možností definitívneho uzáveru brušnej steny vrátane možností rekonštrukcie chronických defektov v podobe rozsiahlych ventrálnych hernií, ktoré vznikajú v dôsledku využitia život zachraňujúcej metodiky otvoreného brucha.

Kľúčové slová: otvorené brucho, defekt brušnej steny, lalok, sieťka, ventrálna hernia

Open Abdomen: options for definitive reconstruction of the anterior abdominal wall

Open abdomen (OA) methodology remains an essential arsenal in the hands of emergency surgery. The primary prerequisite for its success is the effort for early fascial closure, which can be achieved by using a suitable temporary cover and adequate intensive care, including early enteral nutrition. However, even with the observance of all the latest guidelines, we often encounter chronic abdominal wall defects. In such cases, the multidisciplinary cooperation of the surgeon, plastic surgeon, and intensivist is essential. The main methods of abdominal wall reconstruction include prosthetic material (mesh) or autologous material (tissue flaps). In patients with the original skin covering over the fascial defect (uncomplicated ventral hernia), the most common method is reconstruction with a synthetic mesh. Complex defects of the anterior abdominal wall require reconstruction of the musculofascial system with total replacement of soft tissues, including the skin cover. The component separation technique is the first choice of reconstruction in these cases. However, more advanced flap reconstruction procedures are necessary in specialized centers for extensive defects. This review article aims to provide a comprehensive overview of the possibilities of definitive closure of the abdominal wall, including the cases of reconstruction of chronic defects in the form of extensive ventral hernias, which arise due to the life-saving OA technique.

Keywords: open abdomen, abdominal wall defect, flap, mesh, ventral hernia